Lignofix Efekt prevence proti hmyzu, plísním a houbám, čirý, 1 kg

Objednací číslo: 675932

155,00 Kč s DPH 128,10 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 9 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

LIGNOFIX EFEKT je koncentrovaný kapalný přípravek s preventivním účinkem proti dřevokaznému hmyzu (např. červotoč, tesařík), dřevokazným houbám (např. dřevomorka domácí), dřevozbarvujícím houbám a plísním. Je určen k povrchové impregnaci dřeva v interiérech (např. střešní konstrukce, podlahy) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (např. střešní podbití, dřevěné stavby, ploty) a také k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami.

Nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého kontaktu s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.

Vydatnost:
1 kg koncentrátu na 25 m²

Ředění:
vodou 1:4

Návod k použití:
Po naředění aplikujte nátěrem, postřikem nebo máčením na dokonale očištěné dřevo. Dřevo napadené dřevokaznými houbami odstraňte do vzdálenosti alespoň 0,5 m od okraje viditelného napadení a nahraďte ho novým; pokud je napadeno i zdivo, odstraňte omítku, vyškrabejte spáry, zdivo opalte hořákem a preventivně ošetřete tímto přípravkem.

Upozornění:
Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Další varianty produktu

E-Profi čirá

E-Profi čirá
0,5 kg1 kg5 kg

E-Profi hnědá

E-Profi hnědá
1 kg5 kg

E-Profi zelená

E-Profi zelená
0,5 kg5 kg

Efekt zelený

Efekt zelený
1 kg

Bezpečnostní upozornění


GHS05 - korozivní a žíravé látky


GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: Kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl, bezyl, dimethylamonium-chloridy, 3-jod-2-propinyl- butylkarbamát, tebukonazol, prpikonazol, cypermetrin, permethrin, oxiran, methyl-, polymer s oxiranem, mono-2propylheptyl ether.

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.