Upozornění: Naše prodejny BARVY A LAKY DROGERIE zůstávají otevřené, vstup pouze s respirátorem. Prodej přes BALSHOP.cz bez omezení.
Nový AKČNÍ LETÁK číslo 5 k proklikání zde.

Reklamace

REKLAMACE ZBOŽÍ

 1. Uplatnění práva z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy České republiky a Reklamačním řádem, který je přílohou a nedílnou součástí těchto VOP. Reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění a uplatnění práv ze záruky za jakost.

PODMÍNKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou (jiná než dopravce) a jde–li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravce). Podmínky odstoupení od smlouvy se vztahují pouze na objednávky dodávané pomocí PPL, Uloženka výdejní místa, Uloženka na adresu. Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na objednávky s osobním odběrem na prodejně.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou vyplněného a vytištěného formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je dodán společně s fakturou.
 3. Pro odstoupení od smlouvy postupujte takto:

  1. Nepoškozené zboží v původním obalu uložte nejlépe do originálního přepravního obalu a dovnitř přiložte vyplněný formulář dodávaný společně s fakturou elektronickou formou do vaší e-mailové schránky zadané při objednávce. (může se skládat z více listů, přiložte prosím všechny).
  2. Zboží poté odešlete zpět na adresu: Příjem sklad reklamace, Paceřická 1/2773, PSČ 193 00, Praha 9. Jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, doneste ho na naší podnikovou prodejnu BARVY A LAKY DROGERIE, s vytištěným formulářem dodávaným s fakturou. Na prodejně je možné vytisknout formulář na základě čísla faktury. Seznam prodejen pro uplatnění odstoupení od smlouvy naleznete zde.
  3. Do formuláře yplňte datum, podpis, číslo bankovního účtu a aktuální kontaktní telefon
  4. V případě vrácení všech položek z objednávky včetně dárků účtovaných za 0,1 nebo 0,01 Kč, obdržíte i náklady na dopravu a platbu
  5. Peníze zašleme na Váš bankovní účet do 30 dní od přijetí vrácení
  6. V případě odstoupení se kupní smlouva od počátku ruší.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které prodávající od spotřebitele na základě smlouvy přijal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než levnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 5. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky až po obdržení vráceného zboží včetně dárků účtovaných za 0,01 nebo 0,1 Kč, nebo prokáže–li, že zboží odeslal zpět, podle toho co nastane dříve.
 6. Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Příjem sklad reklamace, Paceřická 1/2773, PSČ 193 00, Praha 9. Nemůže-li být zboží vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, je kupující povinen předat zboží v podnikové prodejně prodávajícího BARVY A LAKY DROGERIE.
 7. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, neotevřené a nepoužité včetně dárků k nákupu účtované za 0,1 nebo 0,01 Kč. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 8. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 9. Spotřebitel nemůže zejména odstoupit od smlouvy:

  1. o dodávce zboží, jehož cena je závislá na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,
  2. o dodávce zboží, které je upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  5. o dodávce zboží které převzal osobně na prodejně
    
 10. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, darovací smlouva pozbývá platnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto věci chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání dárků možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

X. REKLAMACE ZBOŽÍ - REKLAMAČNÍ ŘÁD 

X.I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Reklamační řád je přílohou a nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek platných pro internetový obchod umístěný na internetové adrese www.balshop.cz (dále jen „VOP“), přičemž internetový obchod je provozován obchodní společností BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., se sídlem Praha 10, Hostivař, Průmyslová č.p. 14721, č.o. 11, PSČ: 102 19, IČO: 26765306, DIČ: CZ26765306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8139 (dále jen „reklamační řád“).
 2. Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že se seznámil se zněním VOP a tímto reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.
 3. Tento Reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

PODMÍNKY REKLAMACE

 1. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
 2. Nelze reklamovat zboží, které má vady v důsledku:
  • nesprávného použití nebo nevhodné údržby,
  • použití v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy vhodnému prostředí pro jeho použití,
  • přirozených změn materiálu, z nichž je vyrobeno,
  • poškození zboží kupujícím, třetí osobou, vyšší mocí nebo přírodními živly,
  • změny zboží (např. smícháním různých barevných odstínů barev apod.) kupujícím nebo třetí osobou,
  • mechanického poškození a běžného opotřebení,
  • nesprávného skladování zboží,
  • nadměrného zatěžování nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu nebo všeobecnými zásadami.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. Vyskytne–li se vada u zakoupeného zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí, je kupující oprávněn tuto vadu bez zbytečného odkladu reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění).
 2. Kupující může zboží reklamovat osobně v jakékoliv prodejně prodávajícího BARVY A LAKY DROGERIE, v níž je uplatnění práva možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, nebo tak může učinit písemně zasláním oznámení o reklamaci, a to též jakékoliv prodejně prodávajícího, v níž je uplatnění práva možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.
 3. Kupující se povinen v každém případě prokázat nákup zboží (nejlépe fakturou nebo jiným dokladem).
 4. Pokud kupující bude reklamovat zboží zasláním písemného oznámení o reklamaci, může tak učinit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronickou poštou na elektronickou adresu balshop@bal.cz, přičemž kupující je povinen zaslat zboží prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:
  • REKLAMACEPříjem sklad reklamace, Paceřická 1/2773, PSČ 193 00, Praha 9.

  • Jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, doneste ho na naší podnikovou prodejnu BARVY A LAKY DROGERIE, nejlépe fakturou nebo jiným dokladem.

  • Do reklamace, které adresoval společně se zbožím musí kupující uvést:

   1) jméno a příjmení,
   2) adresu bydliště popř. doručovací adresu,
   3) telefonní kontakt, adresu elektronické pošty,

   4) datum převzetí zboží, název zboží, číslo objednávky (faktury), reklamované množství,
   5) popis vady a návrh na vyřízení reklamace

 5. Reklamované zboží by mělo být úplné, s kompletní dokumentací a čisté, při přepravě by mělo být též zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození.
 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník se vyjádří a rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do uvedené lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (ode dne předání/doručení zboží prodávajícímu), pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.
 7. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. 8. Dále prodávající pošle kupujícímu pomocí elektronické pošty nebo SMS zprávy potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
 8. Po vyřízení reklamace předá prodávající reklamované zboží kupujícímu zpět v prodejně prodávajícího, ve které došlo k uplatnění reklamace. Při výdeji reklamovaného zboží je kupující povinen předložit potvrzení o uplatnění reklamace.
 9. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů nutných a účelných k tomuto odstoupení.
 10. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností zboží a škod vzniklých v důsledku neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.