Soudal klempířský tmel polyuretanový, šedý, 310 ml

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let

Objednací číslo: 519174

209,00 Kč s DPH 172,73 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 42 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

  • Soudal klempířský tmel polyuretanový, šedý, 310 ml

Polyuretanový tmel klempířský trvale pružný, lepicí tmel na bázi polyuretanu. Vhodný k pružnému lepení a tmelení spár s nároky na pružnost a vysokou odolnost tmelu. Polyuretanový tmel klempířský má velmi dobrou přilnavost k většině materiálů (mimo PE, PP, PTFE) a výbornou odolnost vůči chemikáliím. Po vytvrzení je přetíratelný, vhodný k profesionálnímu použití.

Použití na veškeré těsnění a lepení dilatačních a vibračních spojů ve stavebnictví a strojírenství, těsnění a lepení kovových konstrukcí, dilatační spáry průmyslových podlah, pružné spoje při výrobě kontejnerů a v automobilovém průmyslu.

Charakteristika klempířského tmelu:

  • velmi snadno použitelný
  • lepicí tmel s vysokým modulem pružnosti
  • po vytvrzení trvale elastický
  • velmi dobrá přilnavost k většině materiálů
  • vynikající odolnost vůči většině chemikálií
  • vhodný pro spáry betonových segmentů

Podklady pro klepířský tmel polyuretanový:

Vhodné povrchy: všechny obvyklé stavební materiály, většina kovů a plastů (nepoužívejte na sklo). Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu. Příprava povrchu pro klempířský tmel: v případě aplikace za extrémních klimatických podmínek (vysoké teploty, zvýšená úroveň vlhkosti) penetrujte porézní materiály přípravkem Primer 100. Neporézní podklady nemusí být primerem ošetřeny pro zvýšení přilnavosti na neporézní materiály použijte Surface Activator. Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Pracovní postup pro klempířský tmel:

Nanášení: aplikační pistolí (ruční nebo pneumatická). Pracovní teplota: +5 °C až +35 °C. Čištění: bezprostředně po aplikaci White Spirit (lakový benzín). Úpravy: Pro vyhlazení povrchu použijte Soudal Vyhlazovač povrchu tmelu nebo mýdlovou vodu. Opravy: Soudaflex 40 FC.

Bezpečnostní upozornění


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Obsah nebezpečných látek: methylendifenyl diisokyanát.

Signální slovo: Nebezpečí

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P284 - Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P342+P311 - Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.