Signocryl S2856 barva na vodorovné dopravní značení vozovek, 0620 žlutá, 18 l

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let

Objednací číslo: 187030

6 489,00 Kč s DPH 5 362,81 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 3 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Další produkty4 l

Barva je určena na vodorovné dopravní značení vozovek a jiných ploch s živičným, případně betonovým povrchem. Výrobek je zaveden v Katalogu schválených výrobků pro vodorovné dopravní značení vydaným Ministerstvem dopravy ČR.

  • Podklad: živičné a betonové povrchy
  • Prostředí: exteriér
  • Příklady: vodorovné dopravní značení vozovek a jiných ploch s živičným, případně betonovým povrchem.

Doporučené způsoby aplikace:
Stříkání, štětec, váleček

Vydatnost:
Mokrá tloušťka filmu WFT 500 µm. Suchá tloušťka filmu DFT 220 µm. Teoretická vydatnost 2 m²/1 l.

Ředidlo:
P6406 Toluen

Zasychání:
Teplota podkladu 23 °C. Zaschlý proti prachu do 10 minut. Proschlý do 45 minut. Tloušťka suché vrstvy DFT 60 µm.


Příprava podkladu:
Nanáší se na suchý podklad předem zbavený hrubých nečistot a mastnot.

Příklad nátěrového postupu:
Nanáší se v jedné vrstvě vzduchovým i tlakovým bezvzduchovým nanášecím zařízením, případně jinou vhodnou nanášecí technikou s možností použití maskovací šablony. Viskozita barvy je upravena pro přímou aplikaci na stroj. V případě potřeby (podle aplikace, typu zařízení) je možné ředění přípravkem P 6406 Toluen. Při přípravě většího množství materiálu je nutné barvu v zásobnících průběžně míchat nebo před vlastní aplikací znovu důkladně promíchat. Zasychá na vzduchu fyzikálním odpařením rozpouštědla, zasychání proti prachu min. 7 minut při teplotě vzduchu min. +5 °C a relativní vlhkosti vzduchu max. 75 %. Tloušťka mokrého nástřiku 500 µm (cca 670 g/m²). Tloušťka suchého nátěru 220 µm. Při nanášení je nutné provést posyp balotinou asi 300 g/m² typ Swarco T 14 G20 100-600, pro zajištění retroreflexe a drsnosti musí být tato operace provedena, vzhledem k rychlému zasychání, bezprostředně. Nátěr barvy je přejezdný vozidly 30 minut od nanesení na suchou vozovku při teplotě (20 ± 1) °C a relativní vlhkosti vzduchu 75%. Nižší teplota a vysoká vlhkost vzduchu zpomalí zasychání barvy. Při manipulaci se nesmí do výrobku dostat voda, která výrobek znehodnocuje.

Složení a charakteristika výrobku:
Disperze anorganických pigmentů a plnidel v roztoku alkydové pryskyřice a vinylového polymeru v organických rozpouštědlech. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.


Další varianty produktu

Bílá

Bílá
4 l18 l

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Obsah nebezpečných látek: Toluen. EUH208 Obsahuje butanonoxim. Muže vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Nebezpečí

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 - Dráždí kůži.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P403 - Skladujte na dobře větraném místě.