Lazurol S1002 lesk, lak na kov a dřevo, bezbarvý, 4 l

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let

Objednací číslo: 243123

709,00 Kč s DPH 585,95 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 23 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Jiná balení0,75 l | 0,75 l | 4 l

  • Lazurol S1002 lesk, lak na kov a dřevo, bezbarvý, 4 l

Lak syntetický zvýrazňující kresbu dřeva. Univerzální lak s lesklým nebo matným povrchem, s vynikajícími mechanickými vlastnostmi a vysokou vydatností. Výrobek je určen k vrchním transparentním nátěrům dřeva, dřevovláknitých desek a kovů, např. dřevěných obložení stěn a stropů, kovových doplňků, dřevěných a kovových zábradlí v interiérech a exteriérech. Vytváří trvalou, dekorativní ochrannou vrstvu odolnou na otěr, která chrání dřevo před poškozením.

Pracovní postup:
Před použitím lak důkladně rozmíchejte! Lak se neředí, pro aplikaci štětcem je dodáván již v aplikační viskozitě. Lak se nanáší  na předem připravený podklad.

Nátěr kovu: 

  •  2-3x lak syntetický LAZUROL UNIVERZÁLNÍ LAK S 1002 v intervalu 24 h.

Nátěr dřeva:

Vydatnost:
14 až 17m2/ 1litr na jednu vrstvu.

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky,C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25%), Uhlovodíky, C9 – C11, n- alkany, isoalkany, cyklické < 2 % aromátu. Obsahuje butanonoxim a bis(2-ethylhexanoát) kobaltnatý. Muže vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Nebezpečí

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.