Industrol Plus S2071 vrchní barva na kov i dřevo, 1000 bílá, 750 ml

Objednací číslo: 210066

Cena s DPH 219,00 Kč Cena bez DPH 180,99 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Jiná balení0,375 l | 4 l

  • Industrol Plus S2071 vrchní barva na kov i dřevo, 1000 bílá, 750 ml

Ke konečným vrchním nátěrům na kov i dřevo vystavených přímým povětrnostním vlivům i pro nátěry v interierech. Nanáší se obvykle v jedné až dvou vrstvách na předem vypracovaný podklad. Optimální tloušťka jedné vrstvy je 30 - 35 um, interval mezi vrstvami 24 h/20 C.

Výrobek není určen k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, pitnou vodou, krmivy a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Vydatnost:
14 - 16 m2/l v jedné vrstvě

Pracovní postup:

Venkovní nátěr dřeva:
1. napuštění podkladu lazurovacím lakem S 1023 LAZUROL CLASSIC nebo napouštěcí fermeží UNIBAL O 1000;
2. 1-2x barva syntetická základní rychleschnoucí S 2070 PRAGOPRIMER PLUS; S 2060 LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD
3. podle potřeby přebroušení brusným papírem č. 150 - 180, oprášení;
4. 1-2x email syntetický univerzální S 2071 INDUSTROL PLUS. Optimální tloušťka jedné vrstvy je 30 - 35 mikrometrů.

Venkovní nátěr kovu:
1. 1x barva syntetická základní S 2000 PRAGOPRIMER STANDARD, S 2003 FORMEX ZÁKLAD NA POZINK, S 2129 PRAGOPRIMER PROFI, S 2035 PRAGOPRIMER UNIVERZÁL;
2. tmelení tmelem (podle potřeby);
3. přebroušení tmelených míst brusným papírem č. 180 - 220;
4. 1x barva syntetická základní viz bod 1
5. 1-2x email syntetický univerzální S 2071 INDUSTROL PLUS.

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky, C9 -C11, n- alkany, isoalkany, cyklické < 2 % aromátu, Uhlovodíky, C10 -C13, n- alkany, isoalkany,cyklické < 2 % aromátu, xylen (smes), 2-butoxyethan-1-ol.

Signální slovo: Varování

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.50369