Bros Sprej proti mravencům 150 ml

Objednací číslo: 675698

59,90 Kč Původní cena při zařazení
do prodeje, doporučená
prodejní cena.
49,90 Kč s DPH -16,69% 41,24 Kč bez DPH

+ -

Ihned k odběru: na 2 prodejnách

Objednání na prodejnu:136 prodejen, 2 - 10 pracovních dnů

  • Bros Sprej proti mravencům 150 ml

Bros sprej proti mravencům je aerosolový přípravek k okamžitému použití. Je určen k likvidaci obtížného lezoucího hmyzu. Postříkáme místa výskytu hmyzu (cestičky, skrýše, štěrbiny apod.). Přípravek působí okamžitě po použití. Po provedení dezinfekce opusťte místnost a nechejte ji uzavřenou ještě po dobu přibližně 1 hodiny. Následně důkladně vyvětrejte.

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
.56503