BALtech peroxid vodíku, 10 %, 100 g

Objednací číslo: 466110

Cena s DPH 29,90 Kč Cena bez DPH 24,71 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Peroxid vodíku je jednou z nejuniverzálnějších věcí, kterou můžete mít doma. Dá se použít na čištění i bělení, ale především se používá na dezinfekci. Peroxid vodíku technický 10% se používá jako bělící a oxidační činidlo.

Bezpečnostní upozornění


GHS05 - korozivní a žíravé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: peroxid vodíku (Index: 008-003-00-9; CAS: 7722-84-1).

Signální slovo: Nebezpečí

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.52400