Dupli-Color Alkyton Kovářská barva na kov, černá, 1 l

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let

Objednací číslo: 329278

504,00 Kč s DPH 416,53 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 11 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Jiná balení250 ml | 750 ml

Alkyton Kovářská barva černá je antikorozní, alkyd-uretanová vrchní i základní barva v jednom. Vysoký obsah kovových pigmentů vytváří atraktivní, matný, drsný povrch s kovovými odlesky. Alkyton Kovářská barva je nátěrová hmota - základ i vrchní nátěr v jednom - na bázi alkydových pryskyřic. Nátěr kováŘskou barvou vykazuje dobrou charakteristiku zasychání i při nižších teplotách. Alkyton Kovářská barva kryje v 1 vrstvě.Účinné antikorozní pigmenty poskytují dlouhodobou antikorozní ochranu. Výrobek má velmi dobrou přilnavost i na zkorodovaný povrch po ručním očištění. Vytváří matný povrch s metalickým leskem

Použití:
Alkyton Kovářská barva je především určena k nátěrům nových i zkorodovaných železných kovů v exteriérech. Kovářskou barvu lze aplikovat přímo na kov v prostředí s mírným průmyslovým znečištěním, nebo s použitím v systému se základovými nátěry RUSTOLEUM na kovové konstrukce vystavené agresivnějšímu průmyslovému prostředí. Zvýšení antikorozní ochrany lze dosáhnout v systému s rychleschnoucím antikorozním základem PRIMER +. Tam, kde nelze povrch dobře očistit použijte antikorozní základ PENETRÁTOR. Nový i zoxidovaný pozinkovaný plech, inox,lehké kovy a titanzinek vyžaduje předúpravu pomocí základového nátěru GALVINOL. Alkyton Kovářská barava není určena pro trvalý ponor.

Aplikace:
ALKYTON lze nanášet štětcem, válečkem i stříkáním.


Další varianty produktu

Ral 5012 světle modrá

Ral 5012 světle modrá
750 ml

Ral 6005 mechově zelená

Ral 6005 mechově zelená
250 ml1000 ml

Ral 8011 oříšková hněď

Ral 8011 oříšková hněď
1000 ml

Ral 8017 čokoládová hnědá

Ral 8017 čokoládová hnědá
1000 ml

Ral 9003 signální bílá

Ral 9003 signální bílá
250 ml1000 ml

Ral 9005 černá

Ral 9005 černá
250 ml1000 ml

Ral 9006 bílý hliník metalíza

Ral 9006 bílý hliník metalíza
250 ml1000 ml

Ral 9010 bílá

Ral 9010 bílá
250 ml1000 ml

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromatics, uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatický (2-25%). Obsahuje ftalanhydrid a butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H228 - Hořlavá tuhá látka.
H261 - Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P403+P378 - Skladujte na dobre vetraném míste. Uchovávejte v chladu
P405 - Skladujte uzamčené.