BALhome Zapal To, pevný podpalovač, 40 podpalů

Objednací číslo: 473050

Cena s DPH 27,90 Kč Cena bez DPH 23,06 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

ZAPAL TO! 40 podpalů s prodlouženou dobou hoření a výrazně sníženou kouřivostí. Pevný podpalovač Zapal To je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích.

Návod k použití:
Na kostku podpalovače vložte uhlí, dřevo, dřevěné uhlí nebo brikety a podpalte. Po otevření vždy pečlivě uzavřete do fólie. Uchovávejte v chladu. Nejlépe spotřebovat do 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

O výrobci:
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ a. s. tradiční český výrobce nátěrových hmot od roku 1893. Roku 1882 si otevřel český podnikatel F. J. Materna v Praze obchod s barvami, materiálním zbožím a plodinami. Jeho firma se tak stala vůbec první českou firmou obchodující v tomto odvětví.

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky

Obsah nebezpečných látek: Petrolej (ropný) hydrogenačně odsířený. Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů.

Signální slovo: Varování

H228 - Hořlavá tuhá látka.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P370+P378 - V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.52171