Pirimor 50 WG insekticid, postřikový, 2x 1,5 g

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let

Objednací číslo: 656220

Nedostupný pro online objednání

Dostupnost: ihned na 2 prodejnách

  • Pirimor 50 WG insekticid, postřikový, 2x 1,5 g

Pirimor 50 WG je postřikový insekticid ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu. Používá se na ochranu rostlin proti mšicím v bobulovinách, hrachu, jádrovinách, peckovinách, rajčeti, paprice, okurce, zelenině brukvovité a kořenové, salátu, špenátu setém, krmné řepě a okrasných rostlinách.

Pirimicarb, účinná látka přípravku Pirimor 50 WG, je selektivní systémový insekticid ze skupiny karbamátů hubící mšice jako dotykový, dýchací a požerový jed. Proniká do listů, odkud je částečně transportován. Působí jako inhibitor cholinesterázy.

Bezpečnostní upozornění


GHS06 - toxické látky


GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: pirimikarb (500 g/kg)

Signální slovo: Nebezpečí

EUH401 - Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
H301 - Toxický při požití.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.