Důbrava Žabka mycí a čistící prostředek, změkčuje vodu, 400 g

Objednací číslo: 760040

29,90 Kč Původní cena při zařazení
do prodeje, doporučená
prodejní cena.
26,90 Kč s DPH -10,03% 22,23 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 54 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

  • Důbrava Žabka mycí a čistící prostředek, změkčuje vodu, 400 g

Žabka namáčecí mycí prostředek který změkčuje vodu a rozpouští špínu, je vhodná na namáčení prádla. Při mytí rychle uvolňuje zastaralé nečistoty a rozpouští mastnou špínu.

  • Změkčuje vodu a rozpouští špínu
  • Je vhodná pro namáčení prádla i předpírku
  • Při mytí rychle uvolňuje zastaralé nečistoty a rozpouští mastnou špínu
  • Může se použít i k mytí skla a nádobí
  • Dobře čistí umyvadla, vany a jiné keramické a smaltované povrchy

Bezpečnostní upozornění


GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.