Corsil základní antikorozní barva do teplot 550 °C, 0840 červenohnědá, 800 g

Objednací číslo: 325130

538,00 Kč s DPH 444,63 Kč bez DPH

+ -

Ihned k odběru: na 4 prodejnách

Objednání na prodejnu:136 prodejen, 2 - 10 pracovních dnů

Jiná balení80 g | 0,35 kg | 10 kg

CORSIL je silikonová základní barva vyvinutá pro účinnou ochranu ocelových a litinových předmětů a konstrukcí vystavených cyklickému tepelnému a koroznímu namáhámí.

Je formulována na základě špičkové silikonové pryskyřice s využitím moderních anorganických antikorozních spinelových pigmentů, které nedegradují ani při teplotách kolem 700 °C.

Barva odolává trvale teplotám do 550 °C, krátkodobě až 700 °C. Projektovaných vlastností vytvrzeného filmu se docílí po vypálení při tepl. cca 230 °C po dobu 30 minut. Nevypálený nátěr zasychá na vzduchu fyzikálním způsobem, je měkčí a neodolává ropným látkám. Vypálený nátěr je odolný organickým

rozpouštědlům, naftě, benzinu, zředěným roztokům kyselin i zásad. CORSIL se s výhodou používá k ochraně součástí motorů, výměníků tepla, kouřovodů a pod. Ve více vrstvách (min.3) se používá i pro celkovou ochranu. Vhodnou vrchní barvou na CORSIL je BISIL Thermo.

VLASTNOSTI:

Lesk: ČSN ISO 2813 (leskoměr B.G.ProGloss tříúhlový)...geom.60° Film nevypálený kolem 15 jedn., po vypálení cca 5 jedn. Vzhled vytvrzeného filmu je souvislý, slitý, matný; po odtěkání ředidla i zdravotně nezávadný!
Přilnavost: (ČSN ISO2409) k oceli st.0-1
Kryvost: červ.hnědá VÝBORNÁ
Tvrdost: (kyvadlo PERSOZ) cca 15% nevypáleno; cca 30% po vypálení.

Vydatnost: 5-7 m²/kg barvy v jedné vrstvě. Tento údaj je orientační a je výrazně ovlivňován strukturou podkladu a členitostí natíraného předmětu.

Zasychání: (20 °C, rel.vlhk...65%) film nelepivý za cca 60 min.

Podmínky pro vypálení: 230 °C po dobu 30 min.

Barva se nanáší min. ve dvou vrstvách. Optimální tloušťka vytvrzeného filmu pro definitivní ochranu (bez vrchfho nátěru) je 120 µm. V případě aplikace vrchní barvy se předepisuje min. celková tloušťka vytvrzeného filmu 120-150  µm s ohledem na agresivitu prostředí - viz zásady ČSN EN ISO 129441-8 a související.

NANÁŠENÍ:

Barva se nanáší štětcem, válečkem, stříkáním nebo máčením. První vrstvu je vždy lépe natřít štětcem. Při aplikaci se doporučuje každou vrstvu nechat vyschnout zvlášť a postupně je vypálit. V případech, kdy tento postup nelze zajistit, je možné nejprve nechat předchozí vrstvy důkladně vyschnout a potom celou sestavu

nechat vypálit jako celek, např. již za provozu. V tomto případě musí být nárůst teploty pozvolný. Nejvhodnější příprava ocelového i litinového podkladu je otryskání.

Minimální požadavky: zbavení podkladu od rzi a starých degradovaných nátěrů a odmaštění! Optimálního odmaštění podkladu např. 2× nátěr spec. přípravkem IZOKOR. Následuje vlastní nátěrový systém obvykle 2× CORSIL + min.2× BISIL Thermo (přestávka mezi vrstvami min. 4 hod.). Pro přípravu podkladu i nanášení

NS doporučujeme zachovávat zásady technických norem ČSN EN ISO 12944 1-8 a doprovodných předpisů ČSN ISO 8501 1-2, 8502 2-6,.


ZPŮSOB POUŽITÍ:

Ocelové kouřovody, výfuky automobilů z rezivějící oceli, odtahy ze sušáren, ocelová potrubí na ostrou i horkou páru, vyměníky tepla ...

a) pro teplotu kolem 400 °C:

- příprava podkladu
- 1× nátěr CORSIL
- 30 min. zasychání za normální teploty
- 30 min. vypálení za teploty 200 °C
- 1-2× nátěr nebo nástřik CORSIL 
- zaschnutí za norm. teploty a opět vypálení

b) pro teplotu kolem 700 °C:

- příprava podkladu
- 2× nátěr CORSIL
- 30 min. zasychání za normální teploty
- 30 min. vypálení za teploty 200 °C
- 2× nátěr nebo nástřik BISIL Thermo
- zaschnutí za norm. teploty a opět vypálení vrstvu po vrstvě

SKLADOVATELNOST:

 24 měsíců od data výroby. Teplota uskladnění od +5 °C do +35 °C. Výrobek musí být řádně uzavřen v originálním balení... ČSN 65 0201.


ŘEDĚNÍ:

Ředění tech. xylenem, S 6005. Pro základní nátěry (podkategorie B/ c) je možné barvu přiředit max. 10% (hmot.) ředidla. Pro ostatní
aplikace se barva již neředí. Barva je optimálně naředěna z výroby. Před použitím barvu promíchejte!

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Obsah nebezpečných látek: xylem

Signální slovo: Nebezpečí

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P240 - Uzemněte obal a odběrové zařízení.
P242 - Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
P243 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P321 - Odborné ošetření (viz … na štítku).
P362 - Kontaminovaný oděv svlékněte.
P370+P378 - V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.44897