Motip 04004 sprej, univerzální autobarva, autobílá, 500 ml

Objednací číslo: 105432

219,00 Kč s DPH 180,99 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 26 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

 • Motip 04004 sprej, univerzální autobarva, autobílá, 500 ml

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní, rychle schnoucí nitro kombi lak
 • Dobrý průtok, hladký povrch
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům, odolný vůči světlu (nežloutne)
 • Omezená odolnost vůči palivu
 • Dobrá retence barev a lesku
 • Tvrdý povrch, odolný vůči otěru

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: akrylová pryskyřice
 • Barva: stříbrná, černá matná
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
 • satén: 40-50 jednotek lesku
 • 80 - 90 jednotek lesku po nanesení MoTip Rallye Bezbarvého lesklého laku
 • Výtěžnost závisí na konzistenci a barvě podkladu:
 • 150 ml je dostačující pro 1 disk
 • 500 ml je dostačující pro 4-5 disků
 • Doba schnutí (při 20 °C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
 • Odolný proti prachu: přibližně po 5-10 minutách
 • Nelepivý: přibližně po 10-20 minutách
 • Vytvrzený: po 24 hodinách
 • Další nátěr bezbarvým lakem: přibližně po 2 hodinách
 • Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
 • Žáruvzdorný: až do 110 °C

Lakování:

 • Povrch  musí být čistý, suchý, bez rzi a mastnoty
 • Před použitím nádobku silně protřepejte po dobu 2 minut
 • Otestujte kompatibilitu barev
 • Naneste několik tenkých vrstev v intervalu 3 - 5 minut ze vzdálenosti přibližně 25 cm
 • Po 60 minutách zasychání, naneste MoTip Rallye Bezbarvý lak k ochraně kovových pigmentů v laku
 • Nestříkejte na syntetické barvy

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: aceton, n-butyl-acetát, butan-1-ol, propan-2-ol

Signální slovo: Nebezpečí

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H222+H229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.