Auto-K Racing žáruvzdorná barva 650 °C, stříbrná, 400 ml

Objednací číslo: 103299

209,00 Kč s DPH 172,73 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 6 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Žáruvzdorná barva do 650 °C, pro opravy topných těles, výfuků, kamen, komínů, výfuková potrubí, oblast motoru, grily atd... Ideální pro lakování částí motoru vystaveným vysokým teplotám. Pro vnitřní i venkovní použití. Nátěr na bázi silikonové pryskyřice a pigmentů odolných vůči teplu. Velmi dobrá krycí schopnost, odolný teplotě až do 600°C, bez toho, aby se tvořily trhliny a nebo se odlupoval povrch, bezolovnatý. Doba schnutí na dotek 10 min.

Použití:
Povrch důkladně očistěte od mazu, mastnoty a špíny. Rez odstraňte drátěným kartáčem. Před použitím protřeste sprejem 2-3 min. Nanášejte ze vzdálenosti 25-30 cm lehkými pohyby nad povrchem. Sprej držte při nanášení stále svisle. Při nízkých teplotách zahřejte sprej ve vodě na 20-25 °C. Nepoužívat při teplotě pod 15 °C.


Další varianty produktu

Bílá lesk

Bílá lesk
500 ml

Černá lesk

Černá lesk
500 ml

Černá matná

Černá matná
500 ml

Červenohnědá

Červenohnědá
150 ml400 ml

Imitace chrom

Imitace chrom
400 ml

Stříbrná na disky

Stříbrná na disky
400 ml500 ml

Základní plnicí šedá

Základní plnicí šedá
500 ml

Žáruvzdorná černá

Žáruvzdorná černá
400 ml

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: ethyl-acetát, butanon, n-butyl-acetát. Obsahuje CAS 222716-38-3 Polyamide and fatty acid derivatives. Může vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Nebezpečí

H222+H229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.