Upozornění: Objednávky přijímáme do 13.12., později přijaté objednávky budou připraveny až v roce 2019.

Kwasny Auto-K Racing, žáruvzdorná barva 650° C, barva na motor ve spreji, stříbrná, 400 ml

Objednací číslo: 103299

Cena s DPH 199,00 Kč Cena bez DPH 164,46 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

  • Kwasny Auto-K Racing, žáruvzdorná barva 650° C, barva na motor ve spreji, stříbrná, 400 ml

Žáruvzdorná barva do 650 °C, pro opravy topných těles, výfuků, kamen, komínů, výfuková potrubí, oblast motoru, grily atd... Ideální pro lakování částí motoru vystaveným vysokým teplotám. Pro vnitřní i venkovní použití. Nátěr na bázi silikonové pryskyřice a pigmentů odolných vůči teplu. Velmi dobrá krycí schopnost, odolný teplotě až do 600°C, bez toho, aby se tvořily trhliny a nebo se odlupoval povrch, bezolovnatý. Doba schnutí na dotek 10 min.

Použití:
Povrch důkladně očistěte od mazu, mastnoty a špíny. Rez odstraňte drátěným kartáčem. Před použitím protřeste sprejem 2-3 min. Nanášejte ze vzdálenosti 25-30 cm lehkými pohyby nad povrchem. Sprej držte při nanášení stále svisle. Při nízkých teplotách zahřejte sprej ve vodě na 20-25 °C. Nepoužívat při teplotě pod 15 °C.

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: ethyl-acetát, butanon, n-butyl-acetát. Obsahuje CAS 222716-38-3 Polyamide and fatty acid derivatives. Může vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Nebezpečí

H222+H229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.48249