Upozornění: Objednávky přijímáme do 13.12., později přijaté objednávky budou připraveny až v roce 2019.

Detecha Superkov Satin 2v1, základní i vrchní barva na kov, pololesk, venkovní i vnitřní, Ral 8017 hnědá čokoláda, 5 kg

Objednací číslo: 328842

Cena s DPH 1 175,00 Kč Cena bez DPH 971,07 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Jiná balení0,8 kg

Nově vyvinutá nátěrová hmota hedvábně lesklého vzhledu v atraktivní moderní barevné škále. Jedná se o základní i vrchní nátěr v jednom, který poskytuje kromě atraktivního vzhledu také dokonalou antikorozní ochranu. Spolehlivě působí proti veškerým povětrnostním vlivům včetně UV záření. Je vysoce pružný, zvládá výrazné teplotní výkyvy. K dlouhodobé ochraně (až 8 let) postačí 2 vrstvy Superkovu Satin bez předchozího základního nátěru.

Použití
Venkovní i vnitřní nátěry kovů. Plechové střešní krytiny, vrata, okapy, parapety, zárubně, oplocení, ocelové konstrukce, potrubí a jiné kovové materiály. Pozinkovaný plech doporučujeme nechat přirozenou cestou zoxidovat. Zkorodovaný podklad doporučujeme předem ošetřit přípravkem Fest Primer.

Vlastnosti:

  • Základní i vrchní alkyduretanová nátěrová hmota
  • Vysoký stupeň antikorozní ochrany
  • Vysoce pružný – zvládá i výrazné teplotní výkyvy
  • Obsahuje absorbér UV paprsků, který zabraňuje degradaci nátěru vlivem povětrnosti
  • Dlouhodobá životnost, moderní vzhled, snadná aplikace.

Ředění:
S 6005

Použití:
Podklad: ocel, litina, pozinkovaná ocel, titanozinek, hliník, měď. Čerstvý pozinkovaný plech doporučujeme natírat po uplynutí 1 roku od jeho vystavení povětrnostním vlivům.
Prostředí: interiér, exteriér s vyšším korozním namáháním (vlhké prostory, průmyslové prostory)
Příklady: plechové střešní krytiny, vrata, okapy, parapety, zárubně, oplocení, ocelové konstrukce, potrubí, apod.


Další varianty produktu

červenohnědý

červenohnědý
0,8 kg5 kg

Ral 6005 zelený mech

Ral 6005 zelený mech
0,8 kg5 kg

Ral 7016 šedý antracid

Ral 7016 šedý antracid
0,8 kg5 kg

Ral 8011 hnědý ořech

Ral 8011 hnědý ořech
0,8 kg5 kg

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: Lakový benzín; Butanonoxim; Fosforečnan zinečnatý; Cobaltum-[bis(2-ethylhexanoát)]. Obsahuje Butanonoxim a Cobaltum-[bis(2-ethylhexanoát)]. Může vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P391 - Uniklý produkt seberte.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.52351