Het štuk tekutý, 7 + 1 kg

Objednací číslo: 400470

123,00 Kč s DPH 101,65 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 5 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Další produkty14+1 kg | 30+3 kg

 • Het štuk tekutý, 7 + 1 kg

Bílá štuková hmota pro finální úpravu stěn v interiéru a exteriéru - pro konečné úpravy vnitřních zdí. k okamžitému použití jako stěrková hmota na jádrové omítky nebo na betonové panely. Je vhodný pro rekonstrukce panelových bytů a pro opravy omítek před malováním. Při použití v méně náročných objektech může nahradit pro svou bělost estetickou funkci nátěru.

Přednosti:

 • připravena k okamžitému použití
 • snadná zpracovatelnost
 • na omítky a betonové panely
 • pro opravy a rekonstrukce
 • tixotropní charakter
 • do interiéru i exteriéru

Použití:
jako stěrková hmota na jádrové omítky nebo na betonové panely. Je vhodná pro rekonstrukce panelových bytů a pro opravy omítek před malováním. Při použití v méně náročných objektech může nahradit pro svou bělost estetickou funkci nátěru.

Odstín:
bílý až šedobílý, nestandardní.

Spotřeba:
1,5 – 3 kg/m² podle druhu podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

Aplikace:

 1. Provést zakrytí oken, radiátorů, zárubní apod.
 2. Štukovou směs řádně promíchat a lehce zvlhčit.
 3. Suchý podklad navlhčit vodou.
 4. Směs nanášet v tenké vrstvě (max. 2 mm na 1 vrstvu)přímo v dodávaném stavu; podle potřeby je možné směs mírně naředit vodou.
 5. Po částečném zaschnutí se povrch vyrovná krouživými pohyby (tzv. „zatočí“) hladítkem s navlhčeným měkkým porézním povrchem (např. vrstvou molitanu nebo plsti) do konečného požadovaného vzhledu.
 6. Pracovní pomůcky a znečištěná místa je nutno ihned omýt vodou.


Bezpečnostní upozornění


GHS05 - korozivní a žíravé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: hydroxid vápenatý

Signální slovo: Nebezpečí

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302 - PŘI STYKU S KŮŽÍ:
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P313 - Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.