Lazurol S1040 středněvrstvá renovační lazura na dřevo 0666 okrová, 750 ml

Objednací číslo: 246205

283,00 Kč s DPH 233,88 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 39 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

LAZUROL S1040 výrobek je určen na zesvětlení tmavých a starých lazurovacích nátěrů, kterým je možno dát díky tomuto výrobku nový atraktivní vzhled. Na tmavé dřevo opatřené renovační lazurou lze nanášet světlé odstíny lazury.

Použití:

  • Podklad: dřevo.
  • Prostředí: exteriér, interiér.
  • Příklady: staré dřevěné ploty, podhledy, obložení atd.

Vydatnost:
17 m2/l

Příprava podkladu:
Natírat na suchý, předem připravený podklad: očistit, podklad zbavit starých nepřilnavých nátěrů.

Ředidlo:
S 6006 k mytí pomůcek. Barva je již připravena k použití.

Příklad nátěrového postupu:
Jelikož výrobek neobsahuje fungicidní přísady, je vhodné v exteriéru dřevo ošetřit fungicidním napouštědlem, které znatelně prodlouží celkovou životnost nátěrového systému, např. LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S 1033. Výrobek nanášíme neředěný štětcem v 1-2 nátěrech na suché a vhodně připravené dřevo. Příprava povrchu a počet nátěrů závisí na typu, míře zchátralosti povrchu a žádaném konečném vzhledu. V případě velmi starého povrchu dřevo vstřebává více nátěru, a proto je třeba aplikovat alespoň 2 nátěry. Za normálních podmínek nátěr schne 6-10 hodin, další nános aplikujeme po min. 24 hodinách. Při nízkých teplotách a vysoké relativní vlhkosti vzduchu se čas schnutí prodlužuje. Takto ošetřený a suchý povrch přetřeme ještě jednou vrstvou jakýmkoliv barevným odstínem lazury.

Upozornění z hlediska bezpečnosti práce a první pomoci:
Výrobek obsahuje organická rozpouštědla. Dodržujte základní hygienická pravidla. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Při práci používejte ochranné rukavice a ochranný oděv. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Osoby a zvířata by se neměly zdržovat v ošetřeném prostoru, dokud nátěr nezaschne. Při zasažení pokožky odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch. Při zasažení očí vyplachujte oči důkladně po dobu 10 až 15 minut čistou vodou. Při požití vypláchněte ústa vodou. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností a při náhodném požití a zasažení očí vždy okamžitě vyhledejte lékaře.

Bezpečnostní upozornění

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátu, Uhlovodíky, C14-C18, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátu. Obsahuje butanonoxim a bis(2-ethylhexanoát) kobaltnatý. Muže vyvolat alergickou reakci.

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P403 - Skladujte na dobře větraném místě.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.