Soudal montážní pěna, rozpínavá, trubičková, 500 + 250 ml

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let

Objednací číslo: 516922

Produkt není aktuálně skladem

Dostupnost: ihned na 9 prodejnách

Soudal montážní PUR pěna jednosložková rozpínavá montážní pěna připravena k okamžitému použití prostřednictvím trubičkového aplikátoru. Vyrobena z vysoce kvalitních surovin, vhodná i k profesionálnímu použití. Má vynikající přilnavost k většině materiálů, výborné vyplňovací schopnosti a tepelně i zvukově izolační vlastnosti. Obsahuje hnací plyn nepoškozující životní prostředí.

Charakteristika montážní PUR pěny:

 • vynikající přilnavost na většinu materiálů (kromě PTFE, PE a PP)
 • vynikající tepelně a zvukově-izolační vlastnosti
 • velmi dobré vyplňovací vlastnosti
 • vynikající montážní vlastnosti
 • vynikající stabilita (nesmršťuje se, nehrozí pozdější rozpínání)

Použití montážní PUR pěny:

 • montáž rámů oken a dveří
 • vyplňování dutin
 • tmelení a vyplňování otvorů v konstrukci střech
 • tvorba zvukově izolační vrstvy
 • montáž a tmelení rámů oken a dveří
 • spojování izolačních materiálů a konstrukce střech
 • nanášení zvukově izolační vrstvy motorových prostorů
 • zlepšování tepelně izolačních vlastností chladicích systémů

Technická data montážní PUR pěny:

 • Báze polyuretan (PUR pěna)
 • Konzistence stabilní pěnová hmota
 • Systém vytvrzování vlhkostní, tixotropní
 • Tvorba slupky cca 8 min. (20 °C/65 % r.v.)
 • Rychlost schnuti povrch nelepí po 20-25 min při 20 °C
 • Rychlost vytvrzování vrstva 3 cm 1,5 hod (20 °C, 65 % r.v.)
 • Vydatnost 1000 ml = cca 45 litrů pěny (ve volném prostoru)
 • Struktura pěny 70-80 % uzavřených buněk
 • Specifická hmotnost 25 kg/m3 (po vytvrzení)
 • Teplotní odolnost -40 °C až +90 °C (po vytvrzení)
 • Barva nažloutle bílá
 • Třída požární odolnosti (DIN 4102 part2) B3
 • Izolační faktor 33 mW/m.K
 • Pevnost ve střihu (DIN 53427) >17 N/cm²
 • Pevnost v tlaku (DIN 53421) >3 N/cm²
 • Pevnost v ohybu (DIN 53423) >7 N/cm²
 • Absorpce vody (DIN 53429) 1 % obj.


Pracovní postup:
Před aplikací aerosolovou plechovku dokonale protřepejte - nejméně 30x. Podklad před aplikací navlhčete vodou, nejlépe rozprašovačem. Spáry a mezery vypěňte z 50%s ohledem na následnou expanzi pěny. Obsah plechovky aplikujte ventilem dolů. Během aplikace pěnu občas opakovaně protřepávejte. Pěnu nanášejte zdola směrem vzhůru. Vyplňovaný prostor by na jednu vrstvu čerstvé pěny neměl být silnější než 50 až 100mm. V případě potřeby vyplňování větších dutin pracujte postupně a jednotlivé vrstvy nanesené pěny vždy znovu navlhčete rozprašovačem.

Čištění:
Před vytvrzením lze pěnu odstranit SOUDAL Čističem PU pěny nebo acetonem. Po vytvrzení mechanicky a SOUDAL Odstraňovačem vytvrzené pěny.

Pracovní teplota:
+5 °C až +35 °C (doporučení: +20°C až +25°C). V chladném období doporučujeme před použitím obsah pěny vytemperovat alespoň na 15°C (např. ponořením do teplé lázně).

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Obsah nebezpečných látek: polymethylen plyfenyl isokyanát, chloralkány C14-17.

Signální slovo: Nebezpečí

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny.
H362 - Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H413 - Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.