Signocryl S2856 barva na vodorovné dopravní značení vozovek, 0100 bílá, 4 l

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let

Objednací číslo: 187020

Cena s DPH 1 219,00 Kč Cena bez DPH 1 007,44 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Další produkty18 l

  • Signocryl S2856 barva na vodorovné dopravní značení vozovek, 0100 bílá, 4 l

Výrobek se nanáší v jedné vrstvě vzduchovým i tlakovým bezvzduchovým nanášecím zařízením, případně jinou vhodnou nanášecí technikou s možností použití maskovací šablony. Viskozita barvy je upravena pro přímou aplikaci na stroj. V případě potřeby (podle aplikace, typu zařízení) je možné ředění přípravkem P 6406 Toluen.

Při přípravě většího množství materiálu je nutné barvu v zásobnících průběžně míchat nebo před vlastní aplikací znovu důkladně promíchat. Zasychá na vzduchu fyzikálním odpařením rozpouštědla, zasychání proti prachu min.7 minut při teplotě vzduchu min. +5°C a relativní vlhkosti vzduchu max. 75 %. Tloušťka mokrého nástřiku 500 mm (cca 680 g/m2).

Tloušťka suchého nátěru 220 mm. Při nanášení je nutné provést posyp balotinou asi 300 - 350 g/m2   typ Swarco T 14 G20, pro zajištění retroreflexe a drsnosti musí být tato operace provedena, vzhledem k rychlému zasychání, bezprostředně.

Nátěr barvy je přejezdný vozidly 30 minut od nanesení na suchou vozovku při teplotě (20 ± 1)°C a relativní vlhkosti vzduchu 75%. Nižší teplota a vysoká vlhkost vzduchu zpomalí zasychání barvy. Při manipulaci se nesmí do výrobku dostat voda, která výrobek znehodnocuje.


Další varianty produktu

Žlutá

Žlutá
4 l18 l

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Obsah nebezpečných látek: Toluen. EUH208 Obsahuje butanonoxim. Muže vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Nebezpečí

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 - Dráždí kůži.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P403 - Skladujte na dobře větraném místě.
.48741