Upozornění: Objednávky přijímáme do 13.12., později přijaté objednávky budou připraveny až v roce 2019.

Severochema ředidlo S6006 do olejových a syntetických nátěrových hmot, 4 l

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let

Objednací číslo: 451650

Cena s DPH 269,00 Kč Cena bez DPH 222,31 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

  • Severochema ředidlo S6006 do olejových a syntetických nátěrových hmot, 4 l

Používá se k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu zasychajících, určených k nanášení štětcem. Přidává se po částech za stálého míchání.

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví


GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25 %), xylen - směs isomerů, toluen

Signální slovo: Nebezpečí

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P243 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P370+P378 - V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
P405 - Skladujte uzamčené.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.56541