Cillit Bang Power Cleaner Citrus Force, Wc čistič gel odstraňovač vodního kamene, 750 ml

Objednací číslo: 712241

Běžná cena s DPH 69,00 Kč Cena s DPH 29,90 Kč Cena bez DPH 24,71 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Super cena
Novinka
-57%
  • Cillit Bang Power Cleaner Citrus Force, Wc čistič gel odstraňovač vodního kamene, 750 ml

Vaše toaleta nebyla nikdy tak čistá a dokonale svěží. Díky velmi silné složce Turbo Power dokonale ničí bakterie a odstraňuje vodní kámen během minuty. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.

Návod k použití:
Nadzvedněte záchodové prkénko a nasměrujte trysku pod okraj toalety. Stlačením láhve pomalu naneste po celém obvodu toaletní mísy. V případě silných usazenin nechte čistič působit 10 minut, vyčistěte kartáčem a spláchněte. Pro účinné zničení bakterií nechte působit 30 minut, vyčistěte kartáčem a spláchněte. Vhodný na všechny typy toalet mimo nerezových. Bezpečný pro septiky.

Složení:
Chlornan sodný (14,5%) 45 g/kg (4,5 hm.%). Dále obsahuje <5% hydroxid sodný, aniontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, parfém. Nebezpečné láty: chlornan aniontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, parfém. Nebezpečné látky: chlornan sodný, N,N-dimetyltetradecylamin-N-oxid, hydroxid sodný, mastné kyseliny, kokos, draselné soli. S biocidním účinkem 30 minut.

Bezpečnostní upozornění a opatření:
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Skladujte uzamčené. Použité obaly odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu! Obal předejte k recyklaci až po jeho úplném vyprázdnění.

Bezpečnostní upozornění


GHS05 - korozivní a žíravé látky

Obsah nebezpečných látek: chlornan sodný (14,5%) 45 g/kg (4,5 hm.%).

Signální slovo: Nebezpečí

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331+P315 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
P302+P350 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.