Upozornění: Objednávky přijímáme do 13.12., později přijaté objednávky budou připraveny až v roce 2019.

Renolast, asfaltohliníkový nátěr, určeno na povrchovou úpravu střech, 7 kg

Objednací číslo: 301116

Cena s DPH 1 105,00 Kč Cena bez DPH 913,22 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

  • Renolast, asfaltohliníkový nátěr, určeno na povrchovou úpravu střech, 7 kg

Asfaltohliníková nátěrová hmota používá se jako reflexní izolační nátěrová látka na povrchovou úpravu střešní krytiny na bázi bitumenů a plechu, na nátěry zdiva, betonu, dřeva a některých plastických látek, kde se kromě izolačního a konzervačního účinku požaduje i odrážení slunečních paprsků. Tím se snižuje povrchová teplota natřených ploch, podstřešních a vnitřních prostor. Nátěrová hmota není vhodná pro nátěry povrchů přicházejících do styku s potravinami, pitnou a užitkovou vodou a pícninami. Vyrábí se pouze v jednom odstínu - stříbřitý ČSN 9110 resp. RAL 9006. Před použitím obsah důkladně promíchejte!

Nanášení:
Štětcem, kartáčem, stříkáním, válečkem.

Ředění:
Výrobek se dodává v konzistenci k přímému použití, neředí se. Pomůcky lze očistit ředidlem do syntetických nebo olejovo-syntetických NL.

Vydatnost:
8 až 10 m² / kg

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Solventnafta (ropná), stredná alifatická, (benzínové rozpúšťadlo), Benzín ropný (hydrogenačne odsírený)

Signální slovo: Varování

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H250 - Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.
H261 - Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.
H302+H332 - Zdraví škodlivý pri požití a pri vdechování.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P301+P330+P331+P310 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P402+P404 - Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.
.50974