Remal štuková hmota, 40 kg

Objednací číslo: 400439

Nedostupný pro online objednání

Dostupnost: ihned na 1 prodejně

Doprava domů: ODBĚR POUZE NA PRODEJNÁCH

Další produkty8 kg | 15 kg

  • Remal štuková hmota, 40 kg

REMAL ŠTUKOVÁ HMOTA se používá pro zhotovení finální úpravy zdí – maltového jádra, betonových panelů, hladkých betonových panelů, pórobetonových tvárnic, sádrokartonu. Dále je vhodná pro rekonstrukce panelových bytů po odstranění tapet, při opravách stěn nebo při opravách starých omítek před malováním, neboť zachovává strukturu zdi. Při použití v méně náročných objektech může nahrazovat pro svoji bělost základní malířský nátěr.

Příprava podkladu:
Podklad je třeba vyrovnat obvyklým způsobem. U panelové výstavby je to zejména zacelení spár, dále odstranění nežádoucích výstupků a prachu. Vyčnívající kovové prvky je nutno chránit vhodným antikorozním nátěrem. Před vlastním nanášením je nutné savý podklad zvlhčit. Velmi hladké betonové, savé pórobetonové a sádrokartonové povrchy je nutné nepenetrovat (natřít) roztokem disperze Sokrat 2804, 2802 s vodou v poměru 1 : 4 a nechat zaschnout.

Doporučený pracovní postup:
Štukovou hmotu je nutno krátce promíchat, popřípadě zavlhčit vodou. Štuková hmota se nanáší v tenké vrstvě na zdi a stropy a to pomocí zednické stěrky směrem ze zdola nahoru ve vrstvě 1 – 5 mm (doporučená 2 mm). Po částečném zatuhnutí nanesené hmoty se pomocí molitanového nebo filcového hladítka krouživými pohyby celková plocha vyhladí do konečné podoby. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci klesnout pod 5 °C. Před následujícími malířskými pracemi doporučujeme nechat vyzrát povrch min. 4 týdny.

Vydatnost:
Spotřeba 2 - 3 kg/m²

Bezpečnostní upozornění


GHS05 - korozivní a žíravé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje hydroxid vápenatý.

Signální slovo: Nebezpečí

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)