Raid prášek k hubení lezoucího hmyzu, 250 g

Objednací číslo: 675222

109,00 Kč Původní cena při zařazení
do prodeje, doporučená
prodejní cena.
59,90 Kč s DPH -45,05% 49,50 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 1 prodejně

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Super cena
Výprodej
-45%
  • Raid prášek k hubení lezoucího hmyzu, 250 g

Raid prášek proti mravencům, insekticidní prášek na hubení mravenců a švábů. Rychlý a dlouhodobý účinek až 12 týdnů. Snadné použití, účinkuje již 1 minutu po kontaktu.

Upozornění:
Používejte dle návodu. Po použití si umyjte ruce. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nepoužívejte na zvířata. Nepoužívejte na povrchy, kde jsou skladovány, připravovány nebo konzumovány potraviny. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin a nádobí. Neužívejte na bytový textil. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a zvířecí klece. Při použití mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária.

Bezpečnostní upozornění


GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: 0,05 g deltamethrinu ve 100 g přípravku

Signální slovo: Varování

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.