Kwasny Racing, barva ve spreji, černá matná, 500 ml

Objednací číslo: 112003

Cena s DPH 139,00 Kč Cena bez DPH 114,88 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Racing, barva ve spreji je rychleschnoucí speciální kombinovaný lak, lze jím zkrášlovat předměty z plechu, kovu a plastu, bez velké časové náročnosti, tyto laky jsou univerzálně použitelné zejména v automobilovém průmyslu. Racing umožňuje jednoduchou a rychlou opravu laku vozidel, ale je ho vhodné použít i pro dekoraci.

Sprejové barvy Racing jsou ideálním výrobkem pro lakování dekorativních autodílů a jako ochranný nátěr předmětů všeho druhu, doma i na zahradě. Sprejové barvy Racing jsou rychleschnoucí, velmi úsporné, odolné proti poškrábání a odolné vůči vlivům počasí.

  • Snadno se pojící
  • Vysoký obsah sušiny
  • Velmi úsporný
  • Rychlé schnutí do nelepícího stavu
  • Odolný proti poškrábání
  • Stálý na světle a odolný počasí
  • Neobsahuje těžké kovy: žádné olovo, kadmium, chrom


Další varianty produktu

Bílá lesk

Bílá lesk
500 ml

Černá lesk

Černá lesk
0,5 l

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: aceton

Signální slovo: Nebezpečí

H222+H229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.54412