Pragoprimer Plus S 2070 základní barva na dřevo, 0100 bílá, 4 l

Objednací číslo: 181509

1 039,00 Kč s DPH 858,68 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 46 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Další produkty600 ml | 2,5 l | 9 l

PRAGOPRIMER S2070, barva je určena k základním a podkladovým nátěrům dřeva. Vyniká velmi dobrou kryvostí, dobrým rozlivem, rychlým zasycháním. Má výbornou brousitelnost a vysokou přilnavost k dřevěným podkladům.

Vydatnost: 15 - 17 m2/l

Použití:
Podklad: dřevo, dřevovláknité desky. Prostředí: interiér, exteriér – dle nátěrového postupu. Příklady: dřevěná okna a zárubně, dveře, dřevěný nábytek včetně kuchyňského obložení ze dřeva a dřevovláknitých desek.

Příprava podkladu:
Natírat na suché, obroušené dřevo o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytků pryskyřic (dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic je doporučeno nejprve vymýt nitroředidlem C 6000). Při renovačních nátěrech je nutné dřevo zbavit starých nepřilnavých nátěrů a zajistit dobrou pevnost podkladu.

Ředidlo
S 6006 (štětec a váleček). S 6001 (stříkání).

Příklad nátěrového postupu:

Vnitřní nátěr dřeva:

  1. 1x napouštění podkladu lazurovacím lakem LAZUROL CLASSIC S 1023 nebo NAPOUŠTĚCÍ FERMEŽÍ UNIBAL O 1000, 24 hodin zasychání, přebroušení;
  2. 1 až 2x barva syntetická základní rychleschnoucí PRAGOPRIMER PLUS S 2070 (doporučený interval mezi nátěry 6 a více hodin), optimální tloušťka jedné vrstvy 30–35 mikrometrů, přebroušení;
  3. 1x email uretanizovaný LAZUROL OKNOBAL EMAIL U 2015 nebo syntetický univerzální rychleschnoucí email INDUSTROL PLUS S 2071.

Venkovní nátěr dřeva:

  1. 1x napouštění podkladu fungicidním napouštědlem LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S 1033, 24 h zasychání; přebroušení
  2. 1 až 2x barva syntetická základní rychleschnoucí PRAGOPRIMER PLUS S 2070 (doporučený interval mezi nátěry 6 a více hodin), optimální tloušťka jedné vrstvy 30 – 35 mikrometrů, přebroušení;
  3. 1x email uretanizovaný LAZUROL OKNOBAL EMAIL U 2015 nebo syntetický univerzální rychleschnoucí email INDUSTROL PLUS S 2071.

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky,C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25%), Uhlovodíky, C9 - C11, n- alkany, isoalkany, cyklické < 2 % aromátu. Obsahuje butanonoxim. Muže vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.