Lazurol S1039 napouštěcí olej, přírodní, 2,5 l

Objednací číslo: 260187

889,00 Kč s DPH 734,71 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 42 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Jiná balení0,75 l

LAZUROL NAPOUŠTĚCÍ OLEJ je určen k ošetřování měkkého i tvrdého dřeva vystaveného povětrnostním vlivům i k nátěrům v interiérech, např. dřevěného nábytku. Oživuje povrch dřeva, dodává mu hedvábný lesk a zvyšuje odolnost proti působení vody a nečistot. Výrobek není určen k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům
dětského nábytku a hraček.

  • Podklad: dřevo
  • Prostředí: interiér, exteriér
  • Příklady: zahradní nábytek
  • Odstín: bezbarvý

Příprava podkladu:
Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím nitroředidlem C 6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému.

Pracovní postup:
Nanáší se po důkladném rozmíchání na předem připravený podklad, min. teplota při aplikaci +7 °C. Po 15 minutách od nanesení je nutné nevsáklý olej setřít pomocí suchého štětce nebo hadru. Případný druhý nátěr se aplikuje po zaschnutí prvního nátěru stejným postupem.

Vydatnost:
6 - 10 m2/ 1l podle savosti podkladu

Zasychání:
Zaschlý do 24 hodin ( 23°C / 50RV ).

Ředidlo:
S 6006 (k mytí pomůcek).

Upozornění:
Typ a povrch dřeva ovlivňují výsledný odstín povrchové úpravy. Pokud je tento produkt používán na ošetření dřeva s vysokým obsahem tříslovin ( akát, dub, modřín ), je nutné nejprve provést zkušební nátěr. Z důvodu vysokého obsahu tříslovin může docházet k pomalému zasychání, následnému vyplavování tříslovin a celkovému ovlivnění vzhledu nátěrového filmu. Stohovatelnost a dolep natřených ploch je nutné odzkoušet na konkrétní podmínky ( klimatické podmínky, tloušťka vrstvy, počet nátěrů, tvar podkladu, typ podkladu apod. ).

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátu

Signální slovo: Varování

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P403 - Skladujte na dobře větraném místě.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.