Lazurol lihové mořidlo, světlý dub, 500 ml

Objednací číslo: 330005

76,90 Kč s DPH 63,55 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 49 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Lazurol Lihové mořidlo je barevný koncentrát na lihové bázi. Je určen k moření dřeva a všech porézních materiálů (např. beton, cihly). Zvýrazňuje strukturu dřeva, proniká hluboko do podkladu. Mořidlo (bez následné povrchové úpravy) je vhodné i k aplikaci na čerstvé a nevysušené dřevo.

Výrobek není určen k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Vydatnost až 6 m²/ 500 ml. Aplikační vrstva: napouštěcí ochranná vrstva. Způsob nanášení štětcem. Chemické zařazení syntetické. Prostředí exterier/interier: interiér - vnitřní prostředí

Pracovní postup:
Povrch dřeva musí být čistý a suchý. Štětcem, houbou nebo válečkem se mořidlo nanáší po důkladném rozmíchání rovnoměrně ve směru vláken. Každým dalším nátěrem vzniká tmavší odstín. Při aplikaci mořidla na suché dřevo, po zaschnutí mořidla (cca po 4 hodinách), lze dřevo vykartáčovat a provést další povrchovou úpravu bezbarvým lakem nebo bezbarvou lazurou ze sortimentu firmy Barvy a laky Teluria s.r.o. (např. S 1002 Lazurol Univerzální lak, C 1037 Lazurol Pragolesk Lak nitrocelulózový, C 1038 Lazurol Pragomat Lak nitrocelulózový, S 1037 Lazurol Gold bezbarvý, V 1305 Lazurol Lak Aqua). Dosažený výsledek může podle druhu dřeva vypadat rozdílně, proto se doporučuje provést zkušební nátěr. Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín.

Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie, případně brusné papíry. Nezapomeňte na štětce a válečky.


Další varianty produktu

borovice

borovice
0,5 l

cedr

cedr
0,5 l

černý eben

černý eben
0,5 l

červený

červený
0,5 l

dub tmavý

dub tmavý
0,5 l

hněď tmavá

hněď tmavá
0,5 l

kaštan světlý

kaštan světlý
0,5 l

kaštan tmavý

kaštan tmavý
0,5 l

mahagon

mahagon
0,5 l

mahagon světlý

mahagon světlý
0,5 l

mahagonová hněď

mahagonová hněď
0,5 l

modrý

modrý
0,5 l

ořech světlý

ořech světlý
0,5 l

palisandr

palisandr
0,5 l

pinie

pinie
0,5 l

smrk

smrk
0,5 l

tis

tis
0,5 l

zelený

zelený
0,5 l

žlutý

žlutý
0,5 l

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky

Obsah nebezpečných látek: Ethanol.

Signální slovo: Nebezpečí

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu.
P243 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P403+P378 - Skladujte na dobre vetraném míste. Uchovávejte v chladu