Stachema Lignofix olej Teak, přírodní olej na dřevo v interiéru a exteriéru, 750 ml

Objednací číslo: 260189

Cena s DPH 285,00 Kč Cena bez DPH 235,54 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

  • Stachema Lignofix olej Teak, přírodní olej na dřevo v interiéru a exteriéru, 750 ml

Lignofix OLEJ TEAK je přírodní olej je vhodný pro dřevěné povrchy v exteriérech a interiérech, jako pergoly, ploty, zahradní dřevěný nábytek apod. Je určen na nátěry všech druhů dřeva.

Proniká hluboko do dřeva a současně zachovává jeho přirozený vzhled, který oživuje. Chrání dřevo před povětrnostními vlivy a vodou. Nátěr není určen pro styk s potravinami a pitnou vodou a neslouží k nátěrům hraček. Jedná se o přírodní snadno obnovitelný materiál se snadnou aplikací.

Upozornění:
Nehodí se k úpravě plísněmi a houbami napadených dřev, která je nutno nejprve ošetřit některým z typů biocidních přípravků z řady Lignofix – ochrana dřeva.

Bezpečnostní upozornění


GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: uhlovodíky, vedlejší produkty ze zpracování terpenů, 2-ethylhexanová kyselina, sůl kobaltu, Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
.46690