Lazurol akrylátový tmel na dřevo, borovice, 250 g

Objednací číslo: 511241

47,90 Kč s DPH 39,59 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 28 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Akrylátový pastovitý tmel k opravám prasklin, rýh a kazů v dřevěných materiálech. Brousitelný, vodou ředitelný tmel určený k opravám prasklin, rýh a kazů v dřevěných materiálech.

Návod k použití:
Pracovní plochy musí být čisté, zbavené starých nátěrů a mastnoty. Tmel nanášíme pomocí špachtle nebo stěrky. Po vytvrzení tmel brousíme brusným papírem a dále opracováváme jaké běžné dřevo. Tmelení provádíme od 0,5 mm do 3 mm v jedné vrstvě.

Upozornění z hlediska bezpečnosti práce a první pomoci:
Při vdechnutí - Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte klid. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Při styku s kůží - Odstraňte znečištěný oděv, zasaženou pokožku opláchněte vodou a mýdlem, případně ošetřit reparačním krémem. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Při zasažení očí - Několik minut postižené oko opatrně vyplachujte velkým množstvím čisté vody, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Přetrvává-li podráždění oka, vyhledat lékařskou pomoc/ošetření.
Při požití - Důkladně vypláchnout ústa velkým množstvím vody, v případech požití většího množství a/nebo v případech nejistoty či potížích vyhledat lékařskou pomoc/ošetření.


Další varianty produktu

jilm

jilm
250 g

mahagon

mahagon
250 g

palisandr

palisandr
250 g

teak

teak
250 g

třešeň

třešeň
250 g