Lazurol s1020 pochozí lak na dřevo polomat, bezbarvý, 2,5 l

Objednací číslo: 243253

949,00 Kč s DPH 784,30 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 47 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Další produkty0,75 l | 4 l

  • Lazurol s1020 pochozí lak na dřevo polomat, bezbarvý, 2,5 l

Lak na dřevo syntetický uretanizovaný určen k vrchním polomatným transparentním nátěrům dřeva, dřevotřísky či korku pro venkovní a vnitřní prostředí, např. parkety, dřevěné podlahy, obložení zdí, schodiště, dveře, zábradlí, dekorační lišty. Lak vytváří ochrannou vrstvu s efektním vzhledem, která chrání před povětrnostními vlivy a poškozením natíraného povrchu. Vykazuje dobrou brousitelnost, vysokou UV odolnost a odpuzuje vodu. Lak má atest protiskluznosti.

  • vydatnost 10 - 12 m²/l
  • efektní polomatný vzhled
  • odolný vodě a UV záření
  • atest protiskluznosti

Vhodné pro:
dřevěné podlahy, schody, terasy, dřevěné desky, deskový materiál, dřevěná okna, nábytek, stropy, střešní podhledy, venkovní dveře, zahradní domky, zahradní nábytek.

Pracovní postup:
Nanáší se po důkladném rozmíchání na předem připravený podklad. Lak na dřevo není nutné ředit, je již v aplikační viskozitě.

Vnitřní nátěr:
Dřevo před nátěrem napustit výrobkem LAZUROL CLASSIC S 1023 bezbarvý. Po cca 20 minutách jemně setřít suchým štětcem, po proschnutí 24h nátěr jemně přebrousit a poté 2 – 3x aplikovat lak LAZUROL LAK VENKOVNÍ POCHOZÍ S 1020 v intervalu 16 až 24h pro jednu vrstvu.

Venkovní nátěr:
Dřevo před nátěrem ošetřit proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu fungicidním napouštědlem LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S 1033. Po 20 min přebytečné zbytky napouštědla setřít suchým štětcem, po proschnutí 24h jemně přebrousit a poté 3x aplikovat lak nad dřevo LAZUROL S1020 v intervalu 16 – 24h pro 1 vrstvu. Počet vrstev a různorodá struktura dřeva ovlivňuje výsledný barevný odstín.

Ředidlo:
S 6006 (pro mytí pomůcek). Lak není nutné ředit, je již v aplikační viskozitě.

Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie, případně brusné papíry. Nezapomeňte na štětce a válečky.

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátu. Obsahuje butanonoxim a bis(2- ethylhexanoát) kobaltnatý. Muže vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.