Lazurol Oknobal Email U2015 lesk vrchní barva na okna 1000 bílá, 2,5 l

Objednací číslo: 323813

1 189,00 Kč s DPH 982,64 Kč bez DPH

+ -

Ihned k odběru: na 17 prodejnách

Objednání na prodejnu:136 prodejen, 2 - 10 pracovních dnů

Jiná balení0,6 l | 4 l

  • Lazurol Oknobal Email U2015 lesk vrchní barva na okna 1000 bílá, 2,5 l

Lazurol Oknobal U2015 email se vyznačuje výbornými mechanickými vlastnostmi, vysokou kryvostí a odolností UV záření, výbornou plasticitou, velmi rychlým zasycháním a vysokým leskem. Email se dobře roztírá, při aplikaci netvoří závěsy a má vynikající slévatelnost. Bílý odstín se vyznačuje vysokou bělostí.

Použití:

  • Podklad: dřevo, dřevotříska, sololitové desky.
  • Prostředí: exteriér, interiér.
  • Příklady: nátěry oken, okenic, dveří, dřevěných zárubní, různých obložení, podhledů, nábytku (i zahradního), plotů.

Vydatnost:
15 - 17 m2/l

Příprava podkladu:
Nanáší se na čisté, dobře obroušené dřevo o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytků pryskyřic. U typů dřeva se zvýšeným obsahem pryskyřic je nutno pryskyřičné výpotky vymýt, nejlépe nitroředidlem. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled nátěrového filmu a jeho celková životnost. Při renovačních nátěrech je nutné zajistit požadovanou pevnost podkladu.

Ředidlo:
S 6006.

Příklad nátěrového postupu:

  1. 1–2x IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD LAZUROL S 1033.
  2. 1–2x barva syntetická základní PRAGOPRIMER PLUS S 2070 nebo LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD S 2060.
  3. 1–2x email na okna LAZUROL OKNOBAL EMAIL U 2015 v optimální tloušťce 35µm. Pro vytvoření dlouhodobé účinnosti nátěru je vhodné email aplikovat ve dvou tenčích vrstvách.
  4. Nátěr v tloušťce 30-35 µm lze přetírat za 10 hodin od zhotovení první vrstvy při teplotě 20 – 25 °C.
  5. Při větší tloušťce vrstvy je potřeba interval mezi nátěry prodloužit.


Další varianty produktu

2800 palisandr

2800 palisandr
0,6 l

6003 slonová kost

6003 slonová kost
0,6 l

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky C9 - C11, n- alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátu, 2-butoxyethan-1-ol. Obsahuje butanonoxim a bis(2-ethylhexanoát) kobaltnatý. Muže vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.46628