Lazurol S2060 Oknobal základní barva na dřevo, bílá, 600 ml

Objednací číslo: 181552

179,00 Kč s DPH 147,93 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 53 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

  • Lazurol S2060 Oknobal základní barva na dřevo, bílá, 600 ml

Barva je určena k základním a podkladovým nátěrům pro systémy povrchových úprav dřevěných výrobků, vystavených přímému vlivu povětrnosti. Vyniká velmi dobrou kryvostí, brousitelností, dobrým rozlivem a rychlým zasycháním. Je vhodná i pro použití v interiéru.

Použití:

  • Podklad: dřevo, dřevovláknité desky.
  • Prostředí: interiér, exteriér.
  • Příklady: dřevěná okna a zárubně, dveře, dřevěný nábytek včetně kuchyňského obložení ze dřeva a dřevovláknitých desek.

Vydatnost:
15 - 17 m2/l

Příprava podkladu:
Natírat na suché, obroušené dřevo o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytků pryskyřic (dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic je doporučeno nejprve vymýt nitroředidlem C 6000). Při renovačních nátěrech je nutné dřevo zbavit starých nepřilnavých nátěrů a zajistit dobrou pevnost podkladu.

Ředidlo:
S 6006 (štětec a váleček). S 6001 (stříkání).

Příklad nátěrového postupu

Vnitřní nátěr dřeva:

  1. 1x napouštění podkladu lazurovacím lakem LAZUROL CLASSIC S 1023 nebo NAPOUŠTĚCÍ FERMEŽÍ UNIBAL O 1000, 24 hodin zasychání, přebroušení;
  2. 1-2x barva syntetická základní rychleschnoucí OKNOBAL ZÁKLAD S 2060 (doporučený interval mezi nátěry 6 a více hodin), optimální tloušťka jedné vrstvy 30-35 mikrometrů, přebroušení;
  3. 1x email uretanizovaný LAZUROL OKNOBAL EMAIL U 2015 nebo syntetický univerzální rychleschnoucí email INDUSTROL PLUS S 2071, UNIKOL U 2129, LAZUROL NA OKNA STANDARD S 2015.

Venkovní nátěr dřeva:

  1. 1x napouštění podkladu fungicidním napouštědlem LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S 1033, 24 hodin zasychání; přebroušení.
  2. 1-2x barva syntetická základní rychleschnoucí OKNOBAL ZÁKLAD S 2060 (doporučený interval mezi nátěry 6 a více hodin), optimální tloušťka jedné vrstvy 30-35 mikrometrů, přebroušení;
  3. 1x email uretanizovaný LAZUROL OKNOBAL U 2015 nebo syntetický univerzální rychleschnoucí email INDUSTROL PLUS S 2071, LAZUROL NA OKNA STANDARD S 2015.

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky,C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25%), Uhlovodíky, C9 - C11, n- alkany, isoalkany, cyklické < 2 % aromátu.

Signální slovo: Varování

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)