Lazurol S2015 na okna standard, barva na okna, bílá, 600 ml

Objednací číslo: 217302

Cena s DPH 215,00 Kč Cena bez DPH 177,69 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

  • Lazurol S2015 na okna standard, barva na okna, bílá, 600 ml

LAZUROL S2015 email je určený k vrchním lesklým nátěrům dřeva, zejména dřevěných oken, dveří, podhledů apod. v interiéru a exteriéru. Vyznačuje se výbornými mechanickými vlastnostmi, vysokou kryvostí, bělostí a dlouhodobou životností. Má dobrý rozliv a sníženou lepivost nátěru po zaschnutí. Je odolný povětrnosti a UV záření.

Použití:

  • Podklad: dřevo
  • Prostředí: interiér, exteriér
  • Příklady: jako vrchní finální krycí nátěr na dřevo a dřevěné prvky, okna, dveře, podhledy atd.

Vydatnost:
14 - 16 m2/l

Příprava podkladu:
Nanáší se na čisté, dobře obroušené dřevo o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytků pryskyřic. U typů dřeva se zvýšeným obsahem pryskyřic je nutno pryskyřičné výpotky vymýt, nejlépe nitroředidlem. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled nátěrového filmu a jeho celková životnost. Při renovačních nátěrech je nutné zajistit požadovanou pevnost podkladu.

Ředění:
S 6006 štětec a váleček, S 6001 stříkání.

Nátěrový postup:

Vnitřní nátěr:

  1. 1x napouštění lazurovacím lakem, např. LAZUROL CLASSIC S 1023, zasychání 24 hodin, lehce přebrousit brusným papírem,
  2. 1x barvu základní na dřevo PRAGOPRIMER PLUS S 2070 nebo LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD S 2060, optimální síla filmu jedné vrstvy 25–30 mikronů, zasychání 5 hodin,
  3. 1–2x LAZUROL NA OKNA STANDARD S 2015, optimální síla filmu 25–30 mikronů, doba zasychání jedné vrstvy 24 hodin.

Vnější nátěr:

  1. 1–2x napouštění fungicidním napouštědlem, např. LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S 1033, zasychání 24 hodin, lehce přebrousit brusným papírem, přebytečné zbytky napouštědla setřete hadrem,
  2. 1–2x barva základní na dřevo PRAGOPRIMER PLUS S2070 nebo LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD S 2060, optimální síla filmu jedné vrstvy 25–30 mikronů, zasychání jednotlivých vrstev 5 hod.,
  3. 2–3x LAZUROL NA OKNA STANDARD S 2015, optimální síla filmu 25–30 mikronů, doba zasychání jedné vrstvy 24 hodin.


Další varianty produktu

2800 palisandr

2800 palisandr
0,6 l

6003 slonová kost

6003 slonová kost
0,6 l

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky, C9 – C11, n- alkany, isoalkany, cyklické < 2 % aromátu, Uhlovodíky, C10 – C13, n- alkany, isoalkany,cyklické < 2 % aromátu, xylen (smes), 2-butoxyethan-1-ol. Obsahuje butanonoxim a bis(2-ethylhexanoát) kobaltnatý. Muže vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.46624