Upozornění: Objednávky přijímáme do 13.12., později přijaté objednávky budou připraveny až v roce 2019.

Lazurol S1039, napouštěcí olej, přírodní, 2,5 l

Objednací číslo: 260187

Cena s DPH 845,00 Kč Cena bez DPH 698,35 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Jiná balení0,75 l

LAZUROL NAPOUŠTĚCÍ OLEJ

je určen k ošetřování měkkého i tvrdého dřeva vystaveného povětrnostním vlivům i k nátěrům v interiérech, např. dřevěného nábytku.
Oživuje povrch dřeva, dodává mu hedvábný lesk a zvyšuje odolnost proti působení vody a nečistot.

Odstín: bezbarvý

Příprava podkladu:
Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím nitroředidlem C 6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému.

Pracovní postup:
Nanáší se po důkladném rozmíchání na předem připravený podklad, min. teplota při aplikaci +7 °C. Po 15 minutách od nanesení je nutné nevsáklý olej setřít pomocí suchého štětce nebo hadru. Případný druhý nátěr se aplikuje po zaschnutí prvního nátěru stejným postupem.

Vydatnost: 6 - 10 m2/ 1l podle savosti podkladu

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátu

Signální slovo: Varování

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P403 - Skladujte na dobře větraném místě.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.46499