Lazurol Gold S1037, lazura na dřevo, silnovrstvá, interiér a exteriér, UV filtr, T024 cedr, 750 ml

Objednací číslo: 246425

Cena s DPH 289,00 Kč Cena bez DPH 238,84 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Jiná balení2,5 l

Lazurol Gold S1037 lazura na dřevo je určena k dlouhodobým ochranným barevným transparentním nátěrům měkkého i tvrdého dřeva vystaveného povětrnostním vlivům i pro nátěry v interiéru. Vytváří na povrchu dřeva efektní (dekorativní) ochranný nátěrový film, který zdůrazňuje kresbu dřeva a zároveň dřevo zpevňuje a dlouhodobě chrání před vlhkostí a UV zářením.

Použití:

  • Podklad: dřevo
  • Prostředí: interiér, exteriér
  • Příklady: zahradní nábytek, dřevěné štíty, podhledy, obložení stěn a stropů, ploty, chaty a dřevěné domky

Vydatnost:
17 m2/l

Příprava podkladu:
Povrch dřeva musí být suchý (přijatelná vlhkost měkké dřevo 15 %, tvrdé dřevo 12 %), čistý, vybroušený, zbavený pryskyřičných výronů. Pro zvýšení životnosti nátěru je nutné dřevo nejprve napustit např. lakem Lazurol Classic S1023, pro dosažení ochrany před dřevokaznými houbami a plísněmi je vhodné použít jako napouštěcí nátěr LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S 1033.

Ředidlo:
S 6006 pro mytí pomůcek. Lak se neředí, je již připraven k použití.

Příklad pracovního postupu:
Lazurol Gold S1037 se nanáší na napuštěný a lehce přebroušený dřevěný podklad ve 2 až 3 vrstvách, druhý nátěr je možné aplikovat za 6 hodin. Případné přebroušení předchozího nátěru je možné za 24 hodin. Nátěr se provádí ve směru kresby dřeva při teplotách vyšších než 7 °C. Barevné odstíny jsou vzájemně mísitelné. Nanášení štětcem pro lazurovací barvy s přírodním vláknem, válečkem na laky a lazurovací barvy (např. povrch válečku jemný moltopren).

Tónování:
Další barevné odstíny se připravují tónováním v tónovacím systému Rainbow.

Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie. Nezapomeňte na štětce a válečky.


Další varianty produktu

T000 přírodní

T000 přírodní
0,75 l2,5 l

T020 kaštan

T020 kaštan
0,75 l2,5 l

T021 ořech

T021 ořech
0,75 l2,5 l

T022 palisandr

T022 palisandr
0,75 l2,5 l

T023 teak

T023 teak
0,75 l2,5 l

T060 pinie

T060 pinie
0,75 l2,5 l

T080 mahagon

T080 mahagon
0,75 l2,5 l

Bezpečnostní upozornění

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátu, Uhlovodíky, C14-C18, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátu. Obsahuje butanonoxim a bis(2-ethylhexanoát) kobaltnatý. Muže vyvolat alergickou reakci.

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P403 - Skladujte na dobře větraném místě.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.46642