Sokrates Tango Plus Lesk parketový lak na dřevěné podlahy, 600 g

Objednací číslo: 388246

Cena s DPH 255,00 Kč Cena bez DPH 210,74 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

 • Sokrates Tango Plus Lesk parketový lak na dřevěné podlahy, 600 g

Jednosložkový 100 % polyuretanový rychleschnoucí lak pro PROFI nátěry s přísadou látek odpuzujících vodu. Je určen pro zvláště namáhané plochy. Je nehořlavý, vyznačuje se extrémně rychlým nárůstem tvrdosti. Po zaschnutí poskytuje vysoce kvalitní čiré nátěry, které jsou dokonale omyvatelné, odolné na oděr a bytové chemikálie, tvrdé, ale houževnaté. Povrch laku je po vyzrání – cca 10 dnech, dokonale odolný na zatížení vodou, před horkými šálky, horkou párou a pod. Lak zůstává trvale dokonalé čirý bez nejmenších známek žloutnutí.

Lak má vynikající přilnavost k podkladu a je odolný proti odlupování. Splňuje podmínky protiskluznosti. Dynamický i statický součinitel smykového tření za sucha i za mokra vyšší než 0,6. Povrch laku nemůže být namáhán kovovými kolečky pojízdných křesel.
Obsahuje standardně UV filtr. Extra zvýšenou odolnost na UV záření lze upravit na objednávku.

 • vysoce kvalitní nátěr odolný na oděr pro zvláště namáhané plochy
 • splňuje podmínky protiskluznosti
 • pro profesionální použití
 • rychleschnoucí, nehořlavý
 • extrémně rychlý nárůst tvrdosti
 • odolnost na bytové chemikálie, horké šálky, páru
 • dokonalá adheze k podkladu
 • odolnost proti odlupování
 • dokonalá omyvatelnost - přísada látek odpuzujících vodu
 • nežloutnute
 • zvláště snadná aplikovatelnost válečkem
 • splňuje ČSN EN 71-3, hračky a výrobky pro děti
 • pro vnitřní prostředí

Použití:
interiér na dřevěné parkety, dřevěné podlahy, obložení stěn, zábradlí, dveře, nábytek.

Vydatnost:
10-12 m2  / kg

Nanášení:
štětec, váleček, stříkání

Teplota:
Minimální teplota pro aplikaci 10 °C

Zasychání:
pro manipulaci od 2 hodin, následný nátěr po 4–6 hodinách

Bezpečnostní upozornění

Obsah nebezpečných látek: EUH208 Obsahuje: reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7]; 2- methylisothiazol-3(2H)- on [číslo ES 220-239-6] (3:1), deriváty benzotriazolu [číslo CAS 104810-48-2]. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.48203