Teluria Lak do bronzu O1101, 4 kg

Objednací číslo: 285166

Produkt není aktuálně skladem,
vyberte si alternativu

Dostupnost: ihned na 1 prodejně

Jiná balení0,8 kg

  • Teluria Lak do bronzu O1101, 4 kg

Výrobek je určen jako pojidlo pro hliníkové nebo mosazné (zlaté) bronze k ozdobnému nátěru předmětů, které nebudou vystaveny povětrnostním vlivům.

Pracovní postup:
Lak O 1101 lze použít dvěma způsoby: 1. práškový bronz se smíchá s lakem v poměru cca: 250 g hliníkové bronze a 750 g laku nebo 500 g mosazné bronze a 500 g laku a nanáší se na suchý, odmaštěný povrch štětcem, stříkáním nebo máčením.

Před použitím je nutné ověřit vzájemnou snášenlivost laku O 1101 s příslušným typem bronze. Směs práškové bronze a laku O 1101 je nutné smíchat až těsně před použitím a připravit jen takové množství, které se zpracuje během jednoho pracovního dne (nebezpečí vzniku defektů při použití starší směsi).

Před použitím se směs důkladně rozmíchá, naředí na potřebnou konzistenci, příp. přecedí. 2. Lak O 1101 lze nanášet na suchý, odmaštěný podklad štětcem, stříkáním nebo máčením a nezaschlou, dosud lepivou plochu zaprášit práškovou bronzí.

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Xylen (směs), Uhlovodíky, C9 – C11, n- alkany, isoalkany, cyklické < 2 % aromátů.

Signální slovo: Varování

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 - Dráždí kůži.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P403 - Skladujte na dobře větraném místě.