Laguna Clear čistič bazénu před napuštěním, rozpračovač, 500 ml

Objednací číslo: 676254

159,00 Kč s DPH 131,41 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 41 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

  • Laguna Clear čistič bazénu před napuštěním, rozpračovač, 500 ml

Přípravek je určen pro vyčištění bazénu před napuštěním bazénovou vodou. Na stěnách a dně bazénu se usazují různé nečistoty (kožní tuk, vyloučená tvrdost vody, prach apod.), které tvoří vhodnou půdu pro růst bakterirí a řas. Proto je nutné alespoň jedenkrát ročně, nejlépe před jarním napouštění nebo zimním odpouštění, provést důkladné vyčištění bazénu za pomoci přípravku Laguna clear.

  • Rozprašovač
  • Použití čištění bazénu
  • Dávkování spotřeba je jako běžné mycí prostředky
  • Odstraňuje mastné a mechanické nečistoty, vápenaté usazeniny a rezavé skvrny na stěnách bazénu
  • Doporučujeme použít alespoň 1x ročně

Dávkování:
Používá a dávkuje se jako běžný mycí prostředek. Přípravek se nanáší hadrem nebo houbou na stěny a dno vypuštěného bazénu. Lze také nanášet pomocí rozprašovače - varianta 0,5 l spray. Laguna Clear se nechá působit 10 – 15 minut, případné větší nánosy můžeme odstranit mechanicky a povrch se opláchne vodou. Postup můžeme opakovat dle potřeby.

Bezpečnostní upozornění


GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.