Klub zákazníků

CO JE KLUB ZÁKAZNÍKŮ KOUZLO BAREV a DROGERIE

Klub zákazníků KOUZLO BAREV a DROGERIE (dále jen KZKBaD) je věrnostním programem pro naše zákazníky, kteří disponují našimi zákaznickými kartami. Princip KZKBaD tkví v uskutečnění nákupu zboží našich partnerů na jakékoliv prodejně označené logem KOUZLO BAREV A DROGERIE. Abychom Vám nákup zpříjemnili, rádi Vás odměníme dárky k vybraným produktům nebo exkluzivní cenovou nabídkou vytypovaných položek.

CHCETE SE STÁT ČLENEM KLUBU I VY?

Dostavte se na kteroukoli prodejnu KOUZLO BAREV a DROGERIE, kde vyplníte klubovou přihlášku a obratem obdržíte
zákaznickou kartu, která Vás opravňuje k okamžitému čerpání výhod.

PODMÍNKY AKCE

Zákazník- ČLEN KLUBU ZÁKAZNÍKŮ KOUZLO BAREV A DROGERIE je automaticky účastníkem uvedeného věrnostního bonusového programu, má otevřeno tzv. Hostíkovo konto, na které se převádějí, na základě realizovaných nákupů, Hostíkovy body (dále jen HB).

Pro výši HB je důležité nakupovat zboží od PARTNERŮ AKCE, pro připsání HB je důležité dodržet, V PŘÍPADĚ FIREM, termín splatnosti faktury (dodržením termínu splatnosti v rámci akce  se počítá termín připsání peněz na účet VO BAL v termínu splatnosti faktury + 5 dnů na bankovní převod).

Podmínky pro členství v KLUBU ZÁKAZNÍKA KOUZLO BAREV A DROGERIE (dále jen KZKB+D)

Vznik členství

 • členem se může stát fyzická osoba starší 18 let po vyplnění a podepsání příslušné přihlášky, po předání této přihlášky na kterékoliv prodejně označené logem KOUZLO BAREVA DROGERIE (KB+D) obdrží člen KZKB+D zákaznickou kartu.
 • vyplněním, podpisem a předáním přlhlášky člen souhlasí s podmínkami KZKB+D a potvrzuje, že se s nimi seznámil.
 • členství v KZKB+D je bezplatné. Clen může kartu použít na všech prodejnách označené logem KB+D.
 • zákaznická karta KZKB+D je označena EAN kódem a zůstává majetkem společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.. Na jméno člena KZKB+D uvedeného na přihlášce může být vystavena pouze jedna karta. Karta je nepřenosná. Požádá-li o to člen, může mu být vystaveno více zákaznických karet se stejným E.Č..

Práva a povinnosti člena

 • člen KZKB+D může čerpat výhody KZKB+D Ihned po převzetí zákaznické karty.
 • člen KZKB+D se zavazuje neprodleně informovat o změně údajů vyplněných na přihlášce a to vyplněním nové přihlášky, kde zaškrtne kolonku změna údajů a vyplní pouze ty údaje, které se mění a číslo karty. Oznámením změny údajů se členství nijak nepozastavuje.
 • člen KZKB+D oznámí ztrátu, krádež zákaznické karty nebo její znehodnocení na prodejně nebo doporučeným dopisem na adresu, která je uvedena v odstavci III/9. V takovém případě bude členovi zaslána nová zákaznická karta a to do 21 dnů od obdržení oznámení. Stará zákaznická karta bude ze systému vymazána. Ztrátou zákaznické karty členství nezaniká.

Zánik členství

 • zneužití výhod nebo záměrné vyplnění nesprávných údajů na přihlášce jsou hrubým porušením obchodních podmínek a jsou důvodem k ukončení členství.
 • člen KZKB+D může své členství v klubu kdykoli zrušit vrácením zákaznické karty osobně na kterékoli prodejně označené logem KB+D, případně zasláním doporučeného dopisu na adresu společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ a.s., Průmyslová 1472/11,102 19 Praha 10 Hostivař. Členství zaniká dnem odevzdání zákaznické karty na prodejně nebo dnem doručení zákaznické karty poštou na výše uvedenou poštovní adresu.

Další ustanovení

 • společnost BARVY A LAKY HOSTIVAŘ a.s. je oprávněna jednostranně změnit podmínky členství v KZKB+D. Změna bude vždy umístěna na webových stránkách www.kouzlobarev.cz nebo na www.bal.cz. na prodejnách označených logem KB+D a na akčních letácích, které jsou k dispozici na prodejnách.
 • člen KZKB+D podpisem přihlášky uděluje souhlas pro dobu trvání svého členství v KZKB+D se zpracováním jeho osobních údajů uvedených na přihlášce pro interní, marketingové a propagační účely společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Člen klubu KZKB+D tak zejména souhlasí s tím, aby společnost BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. ukládala jeho osobní údaje do svého informačního systému a k nim přiřazovala údaje související s členstvím v KZKB+D, především údaje o frekvence nákupu, jejích množství a složení a údaje o čerpání výhod. Tyto údaje pak mohou být užívány, zpracovávány a vyhodnocovány v rámci společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. nebo zpracovatelem jim určeným, k čemuž dává člen KZKB+D svým podpisem na přihlášce svůj výslovný souhlas. Tento souhlas může být kdykoli odvolán se zánikem členství v KZKB+D.

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji , že dávám souhlas ke zpracovaní údajů, které jsem uvedl (a) v přihlášce do KLUBU ZÁKAZNÍKŮ KOUZLO BAREV A DROGERIE (tj. společnosti BARVYA LAKY HOSTIVAŘ, a.s. se sídlem Praha 10, Hostivař, Průmyslová 1472/11, PSč 10219, IČ267 65 306) a dále dávám souhlas ke zpracování tzv. programových dat, které společnost jako správce dat získá po dobu trvání mého členství v uvedeném klubu.

Prohlašuji, že jsem byl(a) jsem seznámen (a) s tím, co tvoří programové data tj. zejména identifikaci člena KLUBU,data obchodních transakcí (nákupu), identifikace prodejny, identifikace nakoupeného zboží (číslo zboží, EAN, slovní popis), počet zakoupených kusů (položek) zboží, celková cena za položku.

Shora uvedené údaje a data budou správcem označovány jako „ Osobní data“ a při jejich zpracování bude postupováno v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění změn (zejména ust. § 12 povinnost správce poskytnout informaci o zpracování osobních údajů). Současně dávám souhlas, aby správce použil moji e-mailovou adresu, zasílal mi SMS zprávy, a využil další elektronické prostředky v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a to pro účely analytické, propagační a marketingové, a za účelem statistiky.