Kerastuk V štuková omítka, venkovní, 15 kg

Objednací číslo: 400450

229,00 Kč s DPH 189,26 Kč bez DPH

+ -

Ihned k odběru: na 4 prodejnách

Objednání na prodejnu:136 prodejen, 2 - 10 pracovních dnů

Jiná balení40 kg

  • Kerastuk V štuková omítka, venkovní, 15 kg

Omítkové směsi Kerastuk jsou určeny pro realizaci vnitřních nebo venkovních omítek. Jsou součástí systému značení Abeceda malování vyvinutého společností Sedlecký kaolin a. s. pro lepší orientaci zákazníka. Při výrobě Kerastuku se uplatňuje systém řízení jakosti dle ISO 9001:2000.

Kerastuk V je určen pro vnější tenkovrstvé omítky na méně exponovaném povrchu se základní jádrovou omítkou nebo na betonových panelech.

Složení:
Jemný křemenný písek, plavený kaolin, vápno a organické pojivo.

Použití:
Kerastuk je dodáván v pastovité konzistenci, která umožňuje okamžité použití. Omítka je po zaschnutí šedobílá a její překrytí malířským nátěrem není vždy nutné. Spotřeba při omítání závisí na kvalitě podkladního povrchu, při souvislé tloušťce vrstvy 1,5 mm je spotřeba 3 kg/m2.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Ca(OH)2 hydroxid vápenatý.

Signální slovo: Varování

H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
.50940