Isobal s1901 syntetický impregnační vypalovací lak, 15 kg

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let

Objednací číslo: 243470

5 639,00 Kč s DPH 4 660,33 Kč bez DPH

+ -

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

  • Isobal s1901 syntetický impregnační vypalovací lak, 15 kg

Pro impregnaci vinutí rotorů a statorů točivých strojů a k impregnaci vinutí transformátorů, cívek přístrojů. Osvědčuje se i k impregnaci vinutí trakčních motorů, báňských motorů, malých motorků i slaboproudých zařízení. Používá se i km impregnaci vinutí sklem opředených vodičů a lakovaných drátů s izolací E a B. Je odolný chemickým výparům, vodě, vlhku a horkém transformátorovém oleji. Nenapadá vodiče lakované polyamidovými, polytereftalátovými, polyuretanovými a polyesterimidovými laky.

Doporučený nátěrový postup:
Odstranit vlhkost vinutí při teplotě 105 až 110 °C. Po vychladnutí na 30 °C se provádí impregnace. Při impregnaci hustě vinutého vinutí se dává přednost vakuové impregnaci v autoklávu, která se často kombinuje po zrušení vakua s přetlakem. Velmi husté vinutí nelze prostým máčením proimpregnovat (zapalovací cívky, transformátory, jejichž vodiče jsou od sebe odizolovány velkým počtem papírových vrstev). Vnikání laku do vinutí je možno usnadnit mírným přihřátím laku na teplotu 30 až 40 °C nebo přidáním předepsaného ředidla v množství 5 %. Další ředění laku usnadňuje vnikání laku do vinutí a jeho vytvrzování, podstatně však snižuje izolační účinek a elasticitu.

Předsušené v peci při 70 až 75 °C za intenzivního větrání. Po odpaření rozpouštědel se lak vytvrzuje 12 – 24 hodin při teplotě 125 až 130 °C. Vinutí, na které jsou kladeny normální požadavky, se obvykle impregnuje jednou a opatřuje se jednoduchým povrchovým nátěrem. Vinutí, které je vystaveno vlivům vysoké vlhkosti, potřebuje nejméně dvojnásobnou impregnaci a dva až tři povrchové nátěry.

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS05 - korozivní a žíravé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví


GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky,C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25%), butan-1-ol , formaldehyd, kresol.

Signální slovo: Nebezpečí

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H302+H312+H332 - Zdraví škodlivý pri požití, pri styku s kuží nebo pri vdechování.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H350 - Může vyvolat rakovinu.
H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P313 - PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P403 - Skladujte na dobře větraném místě.