Industrol S2013 univerzál lesk vrchní barva na kov a dřevo, 6003 slonová kost, 2,5 l

Objednací číslo: 202810

669,00 Kč 315,00 Kč s DPH -52,91% 260,33 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 1 prodejně

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Další produkty0,375 l | 0,6 l | 0,75 l | 4 l | 9 l

Super cena
Výprodej
-53%
  • Industrol S2013 univerzál lesk vrchní barva na kov a dřevo, 6003 slonová kost, 2,5 l

Výrobek je určen k vrchním lesklým nátěrům kovů, dřeva a materiálů jako zdivo pro venkovní i vnitřní použití. Podklad je vždy nutno opatřit vhodnou základní nátěrovou hmotou. Výrobek má vynikající kryvost, vysoký lesk, velmi dobrou odolnost vůči povětrnosti. Má dobrý rozliv i zpracovatelnost. Vyrábí se v široké škále odstínů. Výrobek má dlouhodobou skladovatelnost, během které nedochází ke změně užitných vlastností nátěrové hmoty. Výrobek je vhodný pro nátěry plotů, dveří, zárubní, parapetů, drobných konstrukcí a průmyslových předmětů, dřevěného nábytku a obložení, zahradního nábytku, omyvatelných a otěruvzdorných nátěrů stěn.

Barvu je možné použít i pro nátěry nekovových předmětů, savé podklady je nutné předem napustit např. lazurovacím lakem Lazurolem Classic S 1023.

Použití:
- Podklad: železo, litina, lehké kovy, dřevo, dřevotříska, beton, zdivo. Podklad je nutno opatřit vhodnou základní nátěrovou hmotou.
- Prostředí: interiér, exteriér.
- Příklady: nátěry dveří, zárubní, dřevěného nábytku a obložení, dřevěné ploty, okapy, parapety, konstrukce, zahradní nábytek, vozíky, drobné průmyslové předměty, omyvatelné a otěruvzdorné nátěry stěn.

Vydatnost:
14 - 16 m²/l.

Příprava podkladu:
Natírat na suchý, předem připravený podklad: očistit, odmastit, podklad zbavit starých nepřilnavých nátěrů, odrezit.

Ředidlo:
S 6001 (stříkání), S 6006 (štětec, váleček).

Příklad nátěrového postupu:

Nátěr kovových předmětů:
1.) 1x barva PRAGOPRIMER STANDARD S 2000 nebo FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S 2003, PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S 2035
2.) místní tmelení tmelem, vybroušení tmelené plochy brusným papírem
3.) 1x barva PRAGOPRIMER STANDARD S 2000 nebo PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S 2035
4.) broušení brusným papírem č. 280-320 za mokra
5.) 1 až 2x barva INDUSTROL UNIVERZÁL S 2013

Nátěr dřevěných předmětů:
1.) 1x napustit lakem Lazurolem Classic S 1023, zasychání 24 hodin.
2.) 1-2x barva PRAGOPRIMER PLUS S 2070 nebo LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD S 2060.
3.) 2-3x emaiI INDUSTROL UNIVERZÁL S 2013. Jednotlivé nátěry emailem musí zasychat nejméně 24 hodin (20 °C).

Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie, případně brusné papíry. Nezapomeňte na štětce a válečky.


Další varianty produktu

1110 světle šedá

1110 světle šedá
0,6 l0,75 l4 l9 l

2210 tmavě okrová

2210 tmavě okrová
0,375 l0,6 l0,75 l4 l

2320 kávově hnědá

2320 kávově hnědá
0,375 l0,6 l0,75 l4 l
9 l

2430 čokoládově hnědá

2430 čokoládově hnědá
0,375 l0,6 l0,75 l4 l
9 l

4265 modř pastelová

4265 modř pastelová
0,75 l4 l

4400 modř světlá

4400 modř světlá
0,375 l0,6 l0,75 l4 l
9 l

4550 modř návěstní

4550 modř návěstní
0,375 l0,6 l0,75 l4 l
9 l

5014 zeleň pastelová světlá

5014 zeleň pastelová světlá
0,6 l0,75 l4 l9 l

5080 zeleň hrášková

5080 zeleň hrášková
0,6 l0,75 l4 l9 l

5100 zeleň pastelová tmavá

5100 zeleň pastelová tmavá
0,75 l4 l

5149 zeleň světlá

5149 zeleň světlá
0,6 l0,75 l4 l9 l

5300 zeleň střední

5300 zeleň střední
0,375 l0,6 l0,75 l4 l
9 l

5450 zeleň khaki

5450 zeleň khaki
0,6 l0,75 l4 l

5700 zeleň na vagony

5700 zeleň na vagony
0,6 l0,75 l4 l9 l

6050 krémově světlá

6050 krémově světlá
0,6 l0,75 l4 l9 l

6100 krémová střední

6100 krémová střední
0,6 l0,75 l4 l9 l

6201 žluť chromová střední

6201 žluť chromová střední
0,375 l0,6 l0,75 l4 l
9 l

6400 žluť chromová tmavá

6400 žluť chromová tmavá
0,6 l0,75 l4 l9 l

6600 žluť dubová

6600 žluť dubová
0,6 l0,75 l4 l

6700 okr světlý

6700 okr světlý
0,6 l0,75 l4 l

7551 oranžová návěstní

7551 oranžová návěstní
0,6 l0,75 l4 l9 l

8140 červeň rumělka světlá

8140 červeň rumělka světlá
0,375 l0,6 l0,75 l4 l
9 l

8191 červeň rumělka tmavá

8191 červeň rumělka tmavá
0,375 l0,6 l0,75 l4 l
9 l

8300 červeň višňová

8300 červeň višňová
0,6 l0,75 l4 l

8850 červeň višňová tmavá

8850 červeň višňová tmavá
0,6 l0,75 l4 l

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Obsah nebezpečných látek: Xylen (smes), Uhlovodíky, C9, aromatické, Uhlovodíky , C9 -C11, n- alkany, isoalkany, cyklické < 2 % aromátu, 2-butoxyethan-1-ol. Obsahuje butanonoxim a bis(2-ethylhexanoát) kobaltnatý. Muže vyvolat alergickou reakci.

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.