Hostagrund Zinex 2v1 S2820 barva na pozink, Ral 8011 oříšková hnědá, 2,5 l

Objednací číslo: 328040

1 059,00 Kč s DPH 875,21 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 8 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Další produkty0,6 l | 4 l

Barva je určena pro zhotovení jednovrstvých antikorozních ochranných nátěrů oceli a lehkých kovů, včetně pozinkované oceli, v exteriéru i interiéru. Barvu je možno použít i jako základní antikorozní nátěr pod akrylátové, polyuretanové a epoxidové vrchní barvy. Nátěr má vynikající přilnavost na ocelové, měděné, hliníkové a pozinkované povrchy (včetně čerstvého pozinku), vynikající povětrnostní odolnost a velmi rychlé zasychání. Barva má mírně tixotropní charakter, nestéká ze svislých ploch.

  • vynikající přilnavost na ocelové, měděné, hliníkové a pozinkované povrchy (včetně čerstvého pozinku)
  • vynikající povětrnostní odolnost
  • velmi rychlé zasychání
  • nestéká ze svislých ploch
  • nátěrová hmota 2 v 1 pro ekonomicky nenáročnou práci

Použití:
Podklad:
železo, ocel, pozinkovaný ocelový plech, pozinkovaný aluminiový plech, hliníkový plech, měděný plech
Prostředí: interiér, exteriér
Příklady: okapy, parapety, plechové střechy, konstrukce, plechová vrata, ploty aj.

Příprava podkladu:
Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku ( např. technický benzín P 6402, aceton P 6401 nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu ). Pro případné odstranění zbytků různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky ( broušením, škrábáním ). Případnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky ( kovové kartáče, brusné kotouče ) nebo pomocí odrezovačů. V případě použití chemických odrezovačů je nutný následný oplach čistou vodou.
Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m2. Opravy dříve natíraných povrchů neprovádět bez specifikace původního nátěru a konzultace s výrobcem S 2820.
Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce.

Složení a charakteristika výrobku:
Disperse anorganických a antikorozních pigmentů a plnidel v roztoku styrenakrylátové pryskyřice v organických rozpouštědlech. Barva je určena k jednovrstvým antikorozním nátěrům oceli a lehkých kovů (včetně galvanicky pozinkované oceli). Barvu je možné použít i jako základní antikorozní nátěr pod akrylátové, polyuretanové či epoxidové
typy vrchních emailů.


Další varianty produktu

Ral 1023 žlutá dopravní

Ral 1023 žlutá dopravní
0,6 l2,5 l4 l

Ral 3000 ohnivě červená

Ral 3000 ohnivě červená
0,6 l2,5 l4 l

Ral 5010 enziánová modrá

Ral 5010 enziánová modrá
0,6 l2,5 l4 l

Ral 6029 mátová zelená

Ral 6029 mátová zelená
0,6 l2,5 l4 l

Ral 7012 čedičová šedá

Ral 7012 čedičová šedá
0,6 l2,5 l4 l9 l

Ral 7040 okenní šedá

Ral 7040 okenní šedá
0,6 l2,5 l4 l

Ral 8012 červenohnědá

Ral 8012 červenohnědá
0,6 l2,5 l4 l9 l

Ral 8017 čokoládově hnědá

Ral 8017 čokoládově hnědá
0,6 l2,5 l4 l9 l

Ral 9005 černá

Ral 9005 černá
0,6 l2,5 l4 l

Ral 9006 bílý hliník

Ral 9006 bílý hliník
0,6 l2,5 l4 l

Ral 9010 bílá

Ral 9010 bílá
0,6 l2,5 l4 l

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví


GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: Xylen (směs), Uhlovodíky, C9, aromatické, n-butyl-acetát, fosforečnan zinečnatý.

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.