Hostagrund K2000 Silikon Primer, základní barva na kov, tepelně odolná do 250 °C, interiér i exteriér, červeno hnědá, 3,5 kg

Objednací číslo: 326182

Cena s DPH 2 500,00 Kč Cena bez DPH 2 066,12 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Jiná balení350 g | 8 kg

Výprodej
  • Hostagrund K2000 Silikon Primer, základní barva na kov, tepelně odolná do 250 °C, interiér i exteriér, červeno hnědá, 3,5 kg

Základní barva na kov tepelně odolná do 250 °C, v kobinaci se stříbřenkou K2100 odolná do 500 °C. Vhodná do interiéru i exteriéru, odstín červeno hnědý. Odolná vůči kouřovým plynům a agresivnímu prostředí.

Použití:
HOSTAGRUND SILIKON STŘÍBŘENKA je vhodný k ochraně např. výměníků tepla, kouřovodů, dvířek pecí, automobilivých výfuků z nerezivějící oceli, ocelového potrubí na horkou páru, odtahy sušáren apod. Barva se nanáší na suchý, odmaštěný povrch štětcem nebo stříkáním v jedné až dvou vrstvách, v závisloti na agresivitě okolního prostředí. Pro lepší ochranu kovu proti vlivům koroze je vhodné barvu nanášet na vypálený nátěr zhotovený nátěrovou hmotu HOSTAGRUND SILIKON PRIMER. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou.

Příprava podkladu:
Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (např. technický benzín P 6402, aceton P 6401 nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu). Pro případné odstranění zbytků různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou volnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáče, brusné kotouče). Ideální přípravou ocelového a litinového podkladu je otryskání na na stupeň Sa 2 1 dle ČSN EN ISO 8501-1. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr. Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce. Nedokonale připravený povrch může způsobit problémy s přilnavostí nátěrové hmoty k podkladu nebo i s přilnavostí mezi jednotlivými vrstvami. Navíc může negativně ovlivnit celkový vzhled nátěrového filmu.

Příklad nátěrového postupu:
Před použitím se barva promíchá a podle potřeby naředí doporučeným ředidlem. Barva se nanáší na předem připravený podklad. Pro zajištění lepší ochrany proti korozi je vhodné podklad opatřit základní barvou HOSTAGRUND  SILIKON PRIMER. U základního nátěru se nechají odtěkat rozpouštědla po dobu cca 30 minut a poté se nátěr vypálí při 200°C po dobu 2 hodin. Po vychladnutí základního nátěru se nanáší HOSTAGRUND®
SILIKON STŘÍBŘENKA. Po odtěkání rozpouštědel po dobu cca 30 minut se nátěr vypaluje při teplotě 200°C po dobu 1 hodiny. Pokud jsou nanášeny další vrstvy, je nutné každou vrstvu nátěrového systému vypálit zvlášť. Při následném vypálení dbejte na pozvolný náběh teploty! HOSTAGRUND SILIKON STŘÍBŘENKA může být použit i bez vypálení, je však měkčí a neodolává působení organických rozpouštědel.

Doporučené způsoby aplikace:
Štětec, stříkání

Ředidlo:
Barva je již připravena k použití, pro nátěr štěcem se nedoporučuje barvu ředit. ( ředidlo S 6006 zejména pro mytí pomůcek ). Pro stříkání je vhodné použít ředidlo S 6001.

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Obsah nebezpečných látek: Xylen (smes).

Signální slovo: Varování

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.51675