Hostagrund 2v1 S2160 základní i vrchní barva na kov, 0950 kovářská černá, 2,5 l

Objednací číslo: 328503

977,00 Kč 829,00 Kč s DPH -15,15% 685,12 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 31 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Další produkty0,375 l | 0,6 l | 4 l | 9 l

-15%
  • Hostagrund 2v1 S2160 základní i vrchní barva na kov, 0950 kovářská černá, 2,5 l

HOSTAGRUND 2v1 NA ŽELEZO S2160 je základní i vrchní syntetický nátěr na železo. Určen pro zhotovení jednovrstvých venkovních nátěrů ocelových konstrukcí, např. stožárů, mostů, podvozků, plotů, vystavených přímým povětrnostním vlivům. Barvu lze použít i pro ochranné nátěry nekovových podkladů, např. beton, dřevo. Barva má tixotropní charakter, který spolu se speciálním složením umožňuje dosažení silné vrstvy a ochranných vlastností jedním nátěrem. Nanáší se přímo na podklad, zbavený mechanických nečistot a rzi.

Pracovní postup:

Bezvzduchovým stříkacím zařízením:
1 × nástřik barvou HOSTAGRUND S 2160 tak, aby výsledná tloušťka suchého nátěrového filmu byla nejméně 100 µm.

Pneumatickým stříkáním nebo štětcem:
1-2 × nátěr (nástřik) barvou HOSTAGRUND S 2160 tak, aby výsledná tloušťka suchého nátěrového filmu byla nejméně 100 µm. V případě, že jsou nutné, lze další nástřiky nebo nátěry aplikovat po 4 h zasychání předchozí vrstvy, nejpozději však do 24 h.

Příprava podkladu:
Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (např. technický benzín P 6402, aceton P 6401 nebo kde je to  možné  teplá  tlaková voda  s obsahem  saponátu).  Pro  případné  odstranění  zbytků  různých  solí  je  nutné  povrch následně  opláchnout  čistou  vodou.  Hrubé  a  dobře  přilnavé  nečistoty  je  nutné  odstranit  ručně  nebo  mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou volnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáče, brusné kotouče). Savé podklady je nutné nejprve napustit vhodným napouštědlem, které zajišťuje stejnoměrnou savost podkladu. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavýchnátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m². Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce.

Vydatnost: cca 4,5 m²/1 litr při tloušťce 100 µm podle způsobu nanášení.
Použití: ocel, litina, dřevo, beton, pozinkovaná ocel
Prostředí: exteriér, interiér se středním korozním namáháním (prádelny, sklepy, průmyslové prostory, dílny)
Příklady: podvozky  železničních  vagónů,  přepravní  kontejnery,  kovové  konstrukce,  mosty,  stožáry,  potrubí, kovová svodidla, oplocení, plechové garáže, vrata, betonové stěny.
Způsoby nanášení: štětcem nebo stříkáním

Barevné odstíny:
0100 - bílá, 0101 - šedá světlá, 0110 - šedá střední, 0199 - černá, 0243 - hnědá, 0280 - palisandr, 0440 - modrá světlá, 0455 - modrá tmavá, 0514 - zelená světlá, 0530 - zelená střední, 0540 - zelená tmavá, 0620 - žlutá střední, 0840 – červenohnědá, 0910 - hliníková, 6200 - žlutá plynárenská

Může se Vám hodit:
Štětce, válečky, bruisivo, zakrývací materiál, špachtle, nože, kbelíky a misky.


Další varianty produktu

0100 bílá

0100 bílá
0,6 l4 l9 l

0101 světle šedá

0101 světle šedá
0,6 l4 l9 l

0110 středně šedá

0110 středně šedá
0,6 l4 l9 l

0199 černá

0199 černá
0,6 l4 l9 l

0243 hnědá

0243 hnědá
0,6 l4 l9 l

0280 palisandr

0280 palisandr
0,6 l4 l9 l

0440 modrá

0440 modrá
0,6 l4 l9 l

0455 tmavě modrá

0455 tmavě modrá
0,6 l4 l9 l

0530 zelená střední

0530 zelená střední
0,6 l4 l9 l

0540 zelená tmavá

0540 zelená tmavá
0,6 l4 l9 l

0840 červenohnědá

0840 červenohnědá
0,6 l4 l9 l

0910 hliníková

0910 hliníková
0,6 l4 l9 l

6200 žlutá plynárenská

6200 žlutá plynárenská
0,6 l4 l

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví


GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: Xylen (směs), Uhlovodíky, C9, aromatické, fosforečnan zinečnatý. Obsahuje butanonoxim. Muže vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Nebezpečí

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.