Hostagrund Prim 3v1 S2177 základní i vrchní barva na kov, 0570 zelená, 9 l

Objednací číslo: 328679

3 129,00 Kč s DPH 2 585,95 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 2 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Další produkty0,6 l | 2,5 l | 4 l

Multifunkční základní i vrchní antikorozní pololesklá barva. Jednovrstvá pololesklá barva spojující vlastnosti základního antikorozního nátěru, mezivrstvy a současně vrchní barvy. Je určena k přímým nátěrům kovů ve venkovním i vnitřním prostředí.

Barva je ideální pro nátěry ocelových materiálů a zoxidovaných pozinkovaných povrchů jako např. střechy, kovové konstrukce, stožáry, ploty, sloupy, vrata apod. Barvu je možné použít i pro nátěr savých podkladů jako např. dřevo a dřevotříska. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Vydatnost 10 až 12 m2/l.

Použití:
- Podklad: ocel, zoxidované pozinkované ocelové povrchy.
- Prostředí: interiér, exteriér - dle nátěrového systému.
- Příklady: střechy, kovové konstrukce, stožáry, ploty, sloupy, vrata.

Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů.

Ředění:
S 6001 (stříkání), S 6005 (štětec, váleček).

Příklad nátěrového postupu:
HOSTAGRUND PRIM 3V1 S 2177 se nanáší na předem připravený podklad. Před použitím se barva podle potřeby naředí ředidlem S 6005 (štětec, váleček), S 6001 (stříkání) a důkladně zamíchá. Aplikuje se ve 2–3 vrstvách podle předpokládané náročnosti aplikace. Interval pro nanášení jednotlivých vrstev je minimálně 8 hodin. Doporučená tloušťka jedné vrstvy je 30 – 40 µm.

Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie, případně brusné papíry. Nezapomeňte na štětce a válečky.


Další varianty produktu

0100 bílá

0100 bílá
0,6 l2,5 l4 l

0199 černá

0199 černá
0,6 l2,5 l4 l

0240 hnědá středně

0240 hnědá středně
0,6 l2,5 l4 l

0280 hnědá tmavě

0280 hnědá tmavě
0,6 l2,5 l4 l9 l

0440 modrá

0440 modrá
0,6 l2,5 l4 l

0530 zelená

0530 zelená
0,6 l2,5 l4 l

0620 žlutá

0620 žlutá
0,6 l2,5 l4 l

0810 červená

0810 červená
0,6 l2,5 l4 l

0840 červenohnědá

0840 červenohnědá
0,6 l2,5 l4 l9 l

0970 měď

0970 měď
0,6 l

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví


GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: Xylen (směs), Uhlovodíky, C9, aromatické, fosforecnan zinecnatý. Obsahuje butanonoxim a bis(2- ethylhexanoát) kobaltnatý. Muže vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.