Friterm E Stabil, nemrznoucí náplň do topných systémů, 25 l

Objednací číslo: 477114

2410,00 Kč 1 999,00 Kč s DPH -17,05% 1 652,07 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 2 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů: ODBĚR POUZE NA PRODEJNÁCH

-17%
  • Friterm E Stabil, nemrznoucí náplň do topných systémů, 25 l

Koncentrovaná mrazuvzdorná chladicí kapalina klasického složení určená zejména pro všechny typy systémů pro chlazení, vytápění a klimatizace různých budov, objektů i chat. Je úspěšně odzkoušen jako celoroční nemrznoucí náplň ústředních topení - radiátorů.

Chrání systém před korozi a zabraňuje přehřátí v letních měsících. Výměnnou lhůtu má v topných a chladicích systémech budov min. 3-5 let. Jedná se o bezbarvou až nažloutlou kapalinu, mísitelnou s vodou v každém poměru.

Směs 1,2-ethandiolu (monoethylenglykol = MEG = Ethan-1,2-diol = ethylenglykol) s tradičními inhibitory koroze na bázi anorganických solí, stabilizátorem a přísadami proti požití.

Použití:
Jako náplň topení se používá ve všech systémech obsahujících plasty, ocel, litinu, měď, mosaz, pájku a v menším množství i hliník. Používá se ředěný destilovanou vodou nebo kvalitní pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí.

Návod k použití:
Ředí se destilovanou, nebo kvalitní pitnou vodou podle poměru objemových jednotek.

Friterm E STABIL:voda = bod tuhnutí / bod varu
1:2= -18 °C / 105 °C
1:1,5= -27 °C / 108 °C
1:1= -37 °C / 110 °C

poznámka: tolerance teplot ± 2 °C

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Obsah nebezpečných látek: ethylenglykol

Signální slovo: Varování

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P314 - Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.